Uluslarası İlişkilerde Pluralizm Teorisi ve Temel Varsayımları

Pluralizm, uluslarararası ilişkiler disiplininin idealizm ve realizmle birlikte üç klasik kuramından birini oluşturur. Çoğulculuk anlamına gelen pluralist yaklaşım, liberal felsefe temeline ve onun özgürlük anlayışına dayanan bir bakış açısını yansıtmaktadır.   Devleti; tek parça, bütüncül ve uluslararası sistemin en temel aktörü olarak kabul eden realist anlayışa bir tepki olarak doğduğu için bu adı almıştır.   Uluslararası sistemin… Okumaya devam et Uluslarası İlişkilerde Pluralizm Teorisi ve Temel Varsayımları

Uluslararası İlişkilerde Realizm ve Temel Varsayımları

Realizm Nedir? Uluslararası ilişkilerde fikirlerden,  düşüncelerden, ideallerden ziyade somut gerçekliğin ve çatışmaların dikkate alındığı teorik yaklaşıma  realizm yani gerçekçilik denir.   Realizm, uluslararası ilişkiler disiplinin baskın kuramsal yaklaşımıdır. Çünkü bugüne değin uluslararası ilişkiler disiplininde yapılan araştırma, inceleme ve yayınların büyük bölümü realizmin yani gerçekçi kuramın bakış açısıyla ortaya konulmuştur.   Kendilerinden önceki dönemin barışçıl ve… Okumaya devam et Uluslararası İlişkilerde Realizm ve Temel Varsayımları

Kısaca Algı Kavramı ve Algılama Sürecinin Özellikleri

Algı Nedir? Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre algı, “bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varmak, idrak etmek” demektir. Bu kapsamda algı, farkına varma, bilincinde olma, idrak etme gibi süreçler sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Algı, duyumların yani duyu organlarımız tarafından algılanan uyarıcıların  yorumlanması ve onların anlamlı hale getirilmesi sürecidir.  Algı sadece fizyolojik değil, aynı… Okumaya devam et Kısaca Algı Kavramı ve Algılama Sürecinin Özellikleri

Yayım tarihi
Sosyal Bilimler olarak sınıflandırılmış

Mevlana Moğol Ajanı mı?

Moğolların en bilinen özelliklerinden birisi -kulağa biraz galip gelse de- dinsel hoşgörüleridir.   Egemenlik kurdukları toplumlarda dinsel inançlara müdahalede bulunmamışlar, din adamlarının tartışmalarını ilgiyle takip etmişler, onları vergiden muaf tutmuşlar ve ibadetlerini tam bir özgürlük içinde yapmalarına izin vermişlerdir.   Hatta daha da ileri giderek zamanla bu dinleri benimsemişlerdir. İslamiyet’i kabul eden Altın Orda hükümdarı… Okumaya devam et Mevlana Moğol Ajanı mı?

Cengiz Han ve Moğollar Türk Mü?

Moğollar ve Türkler tarihsel ve kültürel olarak birbirlerinden oldukça etkilenen ve aynı dil ailesine mensup olan iki ayrı etnik topluluktur.     Moğolların Türk olduklarını ispatlamaya yönelik bazı iddalar ortaya atılmıştır. Ancak bu iddialar, hemen hemen aynı coğrafyada yaşayan ve benzer kültürel unsurları paylaşan iki ayrı ulusun, bazı tarihi kaynaklarda birlikte zikredilmesinden kaynaklıdır.   Moğollar… Okumaya devam et Cengiz Han ve Moğollar Türk Mü?

Sokollu Mehmet Paşa Kimdir? Kısaca Hayatı, Projeleri ve Başarıları

Kanuni Sultan Süleyman’ın son sadrazamı olan Sokollu Mehmet Paşa, gerek Osmanlı Devleti’nin zirvede bulunduğu dönemi simgelemesi gerek askeri ve siyasi icraatları, gerekse de “Don-Volga Kanal Projesi” gibi vizyoner projeleriyle en büyük Osmanlı sadrazamlarından biri olarak kabul edilir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde ilk olarak Osmanlı Donanmasının Kaptan-ı Deryalığına getirilen Sokullu Mehmet Paşa, ardından Kanuni Sultan Süleyman’ın… Okumaya devam et Sokollu Mehmet Paşa Kimdir? Kısaca Hayatı, Projeleri ve Başarıları

Yayım tarihi
Osmanlı Tarihi olarak sınıflandırılmış

Yetki Genişliği İlkesi Nedir?

Merkezi idarenin (devlet idaresinin) taşra teşkilatının başında yer alan amirlerin yani valilerin merkeze danışmaksızın ve merkezden emir ve talimat beklemeksizin, merkez adına karar alabilme yetkilerine Yetki Genişliği denir. Yetki Genişliği ilkesinin amacı, merkezden yönetimin doğurduğu bazı sakıncaları ortadan kaldırmak ve sisteme belli oranda hız ve etkinlik kazandırabilmektir.  Bu bağlamda Türk Kamu Yönetimi açısından bakacak olursak;… Okumaya devam et Yetki Genişliği İlkesi Nedir?

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış

Genel Hatlarıyla Durumsallık Yaklaşımı Nedir?

Durumsallık Yaklaşımı, her yer ve zamanda geçerli en iyi bir organizasyon yapısı ve yönetim ilkesi olmadığını, bunların şartlara bağlı değişkenler olduğunu savunan yönetim bilimi yaklaşımıdır. Klasik ve neo-klasik örgüt kuramlarının en iyi örgütlenme ilkeleri ve en iyi örgüt yapısı konusundaki görüşlerinin yetersizliğine vurgu yapan Durumsallık Yaklaşımına göre örgütler, değişken çevresel koşullara uyum sağlayabilen açık sistemlerdir.… Okumaya devam et Genel Hatlarıyla Durumsallık Yaklaşımı Nedir?

Yayım tarihi
Sosyal Bilimler olarak sınıflandırılmış

Kutadgu Bilig Nedir? Özeti, Önemi ve Değerlendirmesi

Kutadgu Bilig, Karahanlılar Devletinde vezirlik yapan Yusuf Has Hacip tarafından 1070 yılında yazıldı. Dili Türkçedir. Anlamı, “Mutluluk Veren Bilgi” ya da “Hükümranlık Bilgisi” olan eser, dönemin Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Kara Han’a sunulmuştur.  Eserin kaleme alındığı 11. yüzyıl, Karahanlı Devletinin İslamiyet’i benimsemesiyle başlayan Türk-İslam kültürünün ilk devresi olarak kabul edilir. Bu anlamda Kutadgu Bilig, Kaşgarlı… Okumaya devam et Kutadgu Bilig Nedir? Özeti, Önemi ve Değerlendirmesi

Kamu Tercihi Teorisi Nedir? İlkeleri ve Temel Varsayımları

Bireylerin siyasal ve ekonomik kararlarını verirken aynı dürtülerle hareket ettiklerini savunan iktisat yaklaşımına kamu tercihi teorisi denir. Anayasal İktisat ya da Maksimizasyon Yaklaşımı olarak da bilinen bu teori, William A. Niskansen, James M. Buchanan ve Dennis C. Mueller gibi teorisyenlerin görüşlerine dayanır. Kamu tercihi teorisine göre ister seçmen ister siyasetçi isterse de bürokrat olsun bütün bireyler,… Okumaya devam et Kamu Tercihi Teorisi Nedir? İlkeleri ve Temel Varsayımları

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış