Sosyal Bilimler

Laiklik ve Sekülerizm Kavramları Arasındaki Farklar

Köken itibariyle Latince “saecularis” ve “saeculum” sözcüklerine dayanan sekülerizm kelimesi, dünyaya ait, dünyevi gibi anlamlara gelir.  Laiklik ve Sekülerlik kavramları her ne kadar birbirlerine özdeş kavramlar gibi görünse de, aslında iki farklı kavramdır.  Laiklik ve Sekülerizm farkı için en başta şunu söyleyebiliriz: Laiklik kavramı devlete, Sekülerlik kavramı ise topluma ve bireye ilişkin bir kavramdır. Bu bağlamda laiklik bir devlet politikası…

Devamını Oku »

Kısaca Algı Kavramı ve Algılama Sürecinin Özellikleri

Algı Nedir? Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre algı, “bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varmak, idrak etmek” demektir. Bu kapsamda algı, farkına varma, bilincinde olma, idrak etme gibi süreçler sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Algı, duyumların yani duyu organlarımız tarafından algılanan uyarıcıların  yorumlanması ve onların anlamlı hale getirilmesi sürecidir.  Algı sadece fizyolojik değil, aynı zamanda bilişsel de bir süreçtir.…

Devamını Oku »

Genel Hatlarıyla Durumsallık Yaklaşımı Nedir?

Durumsallık Yaklaşımı, her yer ve zamanda geçerli en iyi bir organizasyon yapısı ve yönetim ilkesi olmadığını, bunların şartlara bağlı değişkenler olduğunu savunan yönetim bilimi yaklaşımıdır. Klasik ve neo-klasik örgüt kuramlarının en iyi örgütlenme ilkeleri ve en iyi örgüt yapısı konusundaki görüşlerinin yetersizliğine vurgu yapan Durumsallık Yaklaşımına göre örgütler, değişken çevresel koşullara uyum sağlayabilen açık sistemlerdir. En iyi örgüt biçimi, çevreye,…

Devamını Oku »

Sanayi 4.0 Nedir? Dördüncü Sanayi Devrimi ve Özellikleri

Sanayi 4.0 ya da Endüstri 4.0 kavramı yaşadığımız çağın üretim ve iş yapma süreçlerinde yaşanan dijital ve teknolojik dönüşümüne verilen isimdir. Sanayi 4.0 olarak adlandırılmasının nedeni, bu dönüşümün birçok düşünür tarafından dünyanın geçirdiği dördüncü sanayi devrimi ya da sanayi devriminin dördüncü aşaması olarak görülüyor ve yorumlanıyor oluşudur.   Dördüncü Sanayi Devrimi kavramını kullanan ilk isim, Dünya Ekonomik Forumunun kurucusu, Alman…

Devamını Oku »

Antropoloji Nedir? Tanımı ve Alt Dalları

Antropolojinin Tanımı Antropoloji kelimesi eski Yunanca insan anlamına gelen “antropos” ve düzenli bilgi anlamına “logos” kelimelerinden türemiştir. Bu anlamda insan bilimi anlamına gelen antropolojinin konusu insana ilişkin her şeydir. Antropoloji insanı hem fiziksel olarak inceler, hem de onun ortaya koyduğu “ürün”leri, yani “kültürünü” inceler. En kısa tanımıyla kültür, insanın biyolojik kaynaklı olmayan inanç, sanat, ahlak, kanun, adet gibi özellikleridir.  İnsanın…

Devamını Oku »

Entelektüel Ne Demek? Kime Entelektüel Denir?

Kökeni Latince “intellectus” yani “anlamak, idrak etmek, ayırt etmek” sözcüğüne dayanan entelektüel (ing: intellectual) kelimesi, kısaca şöyle tanımlanabilir:    “Kapsamlı bilgi ve birikim gerektiren soyut ve kavramsal meseleler hakkında düşünen, bu meselerle ilgilenen kişi.”   Kelimenin günlük dildeki kullanımına baktığımızda, hemen hemen benzer anlamlar taşıdığı söylenebilir.   Örneğin, mesleği bilgi, düşünce ya da fikir üretmek veyahutta bunları yaymak olan akademisyen,…

Devamını Oku »

Derin Ekoloji ve Yüzeysel Ekoloji Bağlamında Çevrecilik Nedir?

Çevrecilik (Ekolojizm) Nedir?    “Çevrecilik” ya da “ekolojizm” olarak bilinen akım, “Yeşil siyaset” olarak da adlandırılır.   Toplumsal ve siyasal hayatı mümkün kılan doğal dünyanın, insanlar ve insan faaliyetleri sonucunda zarara uğradığı ve tahrip edildiği gerçeği, çevreci akımın temel hareket noktasıdır.    Bu akıma göre, doğadaki tüm canlıların hayatlarını sürdürmelerini mümkün kılan “ekolojik denge“, kendi kendini yeniden düzenleyen ve üreten…

Devamını Oku »

Hikmet-i Hükümet Anlayışı Nedir?

Devletin kendisini bizatihi bir amaç olarak gören ve devletin bekası söz konusu olduğu vakit, her türlü kuraldan muaf tutulması gerektiğini savunan siyasal anlayış “Hikmet-i Hükümet” olarak adlandırılır.   Bu anlayış, Türkçemize “devlet gereği” ya da “devlet aklı” olarak çevrilen Fransızca “Raison D’etat” kavramıyla yakından ilişkili bir anlayıştır.    Hikmet kelimesi Arapça bir sözcük olup, “bilgelik, bilinmeyen neden, gizli sebep” gibi…

Devamını Oku »

Laiklik Nedir? Kısaca Tanımı ve Atatürk İlkeleri Açısından Önemi

En basit ifadesiyle Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Türkiye’de, 1924 Anayasasında yapılan 1937 değişikliğiyle anayasal bir ilke olarak kabul edilmiştir.    Laiklik, devletin dinler karşısında tarafsız olması ve siyasal-hukuksal düzenin herhangi bir dinin ilkelerine göre belirlenmemesidir. Laiklik toplumsal hayatı düzenleyen hukuk kurallarının akla, mantığa ve bilime dayandırılmasını ve din ve vicdan özgürlüğünün sağlanmasını hedefler.   Diğer taraftan Laiklik,…

Devamını Oku »

Irkçılık Nedir? Kısaca Tanımı ve Tarihsel Dayanakları

Bir ırkın başka bir ırka ya da ırklara üstün olduğunu iddia eden görüşe ırkçılık denir.   Irkçılık düşüncesi, bir ırkın diğer ırklardan farklı olmakla kalmayıp, aynı zamanda diğerlerinden fiziksel, entelektüel ya da ahlaki bakımdan da üstün ve güçlü olduğunu savunur. Atalardan miras alınmış olan bu üstünlük, ırklar arasındaki biyolojik farklılıklardan kaynaklanır.   Basitleştirerek söyleyecek olursak, Irkçılık düşüncesine göre bazıları deri…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu