Antropoloji Nedir? Tanımı ve Alt Dalları

Antropolojinin Tanımı İnsan türünü karşılaştırmalı bir perspektif içinde değerlendirerek, onun zaman ve mekan boyutundaki biyolojik ve kültürel farklılaşmasını ve değişimini inceleyen bilim dalına “Antropoloji” denir. İnsanı kültürel, toplumsal ve biyolojik çeşitliliği içinde anlamaya çalışan Antropoloji, insan türünün ortaya çıkışından bu yana geçirdiği biyolojik ve kültürel uyarlanma süreçlerini inceler.  Antropoloji, insanı “kültürel bir hayvan” olarak ele … Daha Fazla Oku

Entelektüelin Tanımı: Entelektüel Nedir? Kime Denir?

Kökeni Latince “intellectus” yani “anlamak, idrak etmek, ayırt etmek” sözcüğüne dayanan entelektüel (ing: intellectual) kelimesi, kısaca şöyle tanımlanabilir:    “Kapsamlı bilgi ve birikim gerektiren soyut ve kavramsal meseleler hakkında düşünen, bu meselerle ilgilenen kişi.”   Kelimenin günlük dildeki kullanımına baktığımızda, hemen hemen benzer anlamlar taşıdığı söylenebilir.   Örneğin, mesleği bilgi, düşünce ya da fikir üretmek … Daha Fazla Oku

Derin Ekoloji ve Yüzeysel Ekoloji Bağlamında Çevrecilik Nedir?

Çevrecilik (Ekolojizm) Nedir?    “Çevrecilik” ya da “ekolojizm” olarak bilinen akım, “Yeşil siyaset” olarak da adlandırılır.   Toplumsal ve siyasal hayatı mümkün kılan doğal dünyanın, insanlar ve insan faaliyetleri sonucunda zarara uğradığı ve tahrip edildiği gerçeği, çevreci akımın temel hareket noktasıdır.    Bu akıma göre, doğadaki tüm canlıların hayatlarını sürdürmelerini mümkün kılan “ekolojik denge“, kendi … Daha Fazla Oku

Hikmet-i Hükümet Anlayışı Nedir?

Devletin kendisini bizatihi bir amaç olarak gören ve devletin bekası söz konusu olduğu vakit, her türlü kuraldan muaf tutulması gerektiğini savunan siyasal anlayış “Hikmet-i Hükümet” olarak adlandırılır.   Bu anlayış, Türkçemize “devlet gereği” ya da “devlet aklı” olarak çevrilen Fransızca “Raison D’etat” kavramıyla yakından ilişkili bir anlayıştır.    Hikmet kelimesi Arapça bir sözcük olup, “bilgelik, … Daha Fazla Oku

Laiklik Nedir? Kısaca Tanımı ve Atatürk İlkeleri Açısından Önemi

En basit ifadesiyle Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Türkiye’de, 1924 Anayasasında yapılan 1937 değişikliğiyle anayasal bir ilke olarak kabul edilmiştir.    Laiklik, devletin dinler karşısında tarafsız olması ve siyasal-hukuksal düzenin herhangi bir dinin ilkelerine göre belirlenmemesidir. Laiklik toplumsal hayatı düzenleyen hukuk kurallarının akla, mantığa ve bilime dayandırılmasını ve din ve vicdan özgürlüğünün sağlanmasını … Daha Fazla Oku

Irkçılık Nedir? Kısaca Tanımı ve Tarihsel Dayanakları

Bir ırkın başka bir ırka ya da ırklara üstün olduğunu iddia eden görüşe ırkçılık denir.   Irkçılık düşüncesi, bir ırkın diğer ırklardan farklı olmakla kalmayıp, aynı zamanda diğerlerinden fiziksel, entelektüel ya da ahlaki bakımdan da üstün ve güçlü olduğunu savunur. Atalardan miras alınmış olan bu üstünlük, ırklar arasındaki biyolojik farklılıklardan kaynaklanır.   Basitleştirerek söyleyecek olursak, … Daha Fazla Oku

Sosyal Darwinizm Kısaca Nedir, Ne Demektir?

Darwin’in doğada ve canlı türleri arasında işlediğini ileri sürdüğü yasalar ve ilkelerin toplumlarda da geçerli olduğunu savunan düşünceye “Sosyal Darwinizm” denir.   Bilindiği gibi Darwin’in evrim teorisine göre, çevreye en iyi uyum sağlayan bitki ve hayvanlar hayatta kalabilir, üreyebilir ve genlerini gelecek kuşaklara aktarabilir.   İşte “Sosyal Darwinizm” bu en iyinin ve en güçlünün hayatta … Daha Fazla Oku

Paradigma Nedir? Kısaca Paradigma Kavramı ve Tanımı

Paradigma kavramı, günlük kullanımda, dünyaya ve olaylara bakış açımızı, çevremizi algılayış biçimimizi ifade etmek için kullanılır. TDK tarafından Türkçeye “değerler dizisi” olarak çevrilmiştir.    Paradigma, olaylara ve hayata bakışımızın genel çerçevesidir. Daha da basitleştirecek olursak, dünyaya ve olaylara bakarken takındığımız bir gözlüktür.     Paradigma kavramı, günlük dilde sıkça kullanılan bir kavram olmakla birlikte, ilk olarak … Daha Fazla Oku

Etnosentrizm Nedir, Ne Demektir? Kısaca Etnosentrik Bakış Açısı

Etnosentrizm, bir kültürü başka bir kültürün standartları, değerleri ve bakış açısı içerisinden değerlendirmektir.   Bir başka ifadeyle etnosentrizm, bir kişinin diğer kültürleri değerlendirirken, kendi kültürünü temel alması nedeniyle bir kültürü başka bir kültürün standartları içerisinde görmesi ve buna göre değerlendirme yapmasıdır.    Kültür taassubu ya da ben-merkeziyetçilik olarak da adlandırılmaktadır.    Sıklıkla kendi kültürünü yüceltme … Daha Fazla Oku

Ortak Malların Trajedisi Kısaca Nedir, Ne Demektir?

  Ortak Malların Trajedisi kavramı, insanların belli bir sahibi olmayan ve kullanımı için bir bedel ödemedikleri malları kullanırken, bu malları toplumun iyiliğini düşünmeksizin, aşırı ve yanlış tüketmeleri olayıdır.   Ortak Malların Trajedisi kavramı, ilk olarak 1968 yılında Garret Hardin tarafından yayımlanan bir makalenin başlığı olarak kullanılmıştır.    Bu makaleye göre, insanların ortak kullanımına açık mallar, … Daha Fazla Oku