Politik Doğruculuk Nedir? Tanımı, Örnekleri ve Eleştiriler

Politik doğruculuk, toplumdaki dezavantajlı gruplara yönelik “incitici” ve “küçük düşürücü” söylemelerden kaçınılması gerektiğini savunan bir düşüncedir.   Politik doğruculuk, dile yerleşmiş bazı ifadelerin belli insan gruplarını rencide ettiği hatta yer yer “nefret söylemi” ne yol açtığı iddiasından hareketle, bu söylemlerin önüne geçilmesi gerektiğini savunur.    90’lı yılların başında Amerikan üniversitelerinde gelişen politik doğruculuk (political correctness)… Okumaya devam et Politik Doğruculuk Nedir? Tanımı, Örnekleri ve Eleştiriler

Yayım tarihi
Sosyal Bilimler olarak sınıflandırılmış

Laiklik ve Sekülerizm Kavramları Arasındaki Farklar

Köken itibariyle Latince “saecularis” ve “saeculum” sözcüklerine dayanan sekülerizm kelimesi, dünyaya ait, dünyevi gibi anlamlara gelir.  Laiklik ve Sekülerlik kavramları her ne kadar birbirlerine özdeş kavramlar gibi görünse de, aslında iki farklı kavramdır.  Laiklik ve Sekülerizm farkı için en başta şunu söyleyebiliriz: Laiklik kavramı devlete, Sekülerlik kavramı ise topluma ve bireye ilişkin bir kavramdır. Bu… Okumaya devam et Laiklik ve Sekülerizm Kavramları Arasındaki Farklar

Yayım tarihi
Sosyal Bilimler olarak sınıflandırılmış

Kısaca Algı Kavramı ve Algılama Sürecinin Özellikleri

Algı Nedir? Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre algı, “bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varmak, idrak etmek” demektir. Bu kapsamda algı, farkına varma, bilincinde olma, idrak etme gibi süreçler sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Algı, duyumların yani duyu organlarımız tarafından algılanan uyarıcıların  yorumlanması ve onların anlamlı hale getirilmesi sürecidir.  Algı sadece fizyolojik değil, aynı… Okumaya devam et Kısaca Algı Kavramı ve Algılama Sürecinin Özellikleri

Yayım tarihi
Sosyal Bilimler olarak sınıflandırılmış

Genel Hatlarıyla Durumsallık Yaklaşımı Nedir?

Durumsallık Yaklaşımı, her yer ve zamanda geçerli en iyi bir organizasyon yapısı ve yönetim ilkesi olmadığını, bunların şartlara bağlı değişkenler olduğunu savunan yönetim bilimi yaklaşımıdır. Klasik ve neo-klasik örgüt kuramlarının en iyi örgütlenme ilkeleri ve en iyi örgüt yapısı konusundaki görüşlerinin yetersizliğine vurgu yapan Durumsallık Yaklaşımına göre örgütler, değişken çevresel koşullara uyum sağlayabilen açık sistemlerdir.… Okumaya devam et Genel Hatlarıyla Durumsallık Yaklaşımı Nedir?

Yayım tarihi
Sosyal Bilimler olarak sınıflandırılmış

Sanayi 4.0 Nedir? Dördüncü Sanayi Devrimi ve Özellikleri

Sanayi 4.0 ya da Endüstri 4.0 kavramı yaşadığımız çağın üretim ve iş yapma süreçlerinde yaşanan dijital ve teknolojik dönüşümüne verilen isimdir. Sanayi 4.0 olarak adlandırılmasının nedeni, bu dönüşümün birçok düşünür tarafından dünyanın geçirdiği dördüncü sanayi devrimi ya da sanayi devriminin dördüncü aşaması olarak görülüyor ve yorumlanıyor oluşudur.   Dördüncü Sanayi Devrimi kavramını kullanan ilk isim,… Okumaya devam et Sanayi 4.0 Nedir? Dördüncü Sanayi Devrimi ve Özellikleri

Yayım tarihi
Sosyal Bilimler olarak sınıflandırılmış

Antropoloji Nedir? Tanımı ve Alt Dalları

Antropolojinin Tanımı Antropoloji kelimesi eski Yunanca insan anlamına gelen “antropos” ve düzenli bilgi anlamına “logos” kelimelerinden türemiştir. Bu anlamda insan bilimi anlamına gelen antropolojinin konusu insana ilişkin her şeydir. Antropoloji insanı hem fiziksel olarak inceler, hem de onun ortaya koyduğu “ürün”leri, yani “kültürünü” inceler. En kısa tanımıyla kültür, insanın biyolojik kaynaklı olmayan inanç, sanat, ahlak,… Okumaya devam et Antropoloji Nedir? Tanımı ve Alt Dalları

Yayım tarihi
Sosyal Bilimler olarak sınıflandırılmış

Entelektüel Ne Demek? Kime Entelektüel Denir?

Kökeni Latince “intellectus” yani “anlamak, idrak etmek, ayırt etmek” sözcüğüne dayanan entelektüel (ing: intellectual) kelimesi, kısaca şöyle tanımlanabilir:    “Kapsamlı bilgi ve birikim gerektiren soyut ve kavramsal meseleler hakkında düşünen, bu meselerle ilgilenen kişi.”   Kelimenin günlük dildeki kullanımına baktığımızda, hemen hemen benzer anlamlar taşıdığı söylenebilir.   Örneğin, mesleği bilgi, düşünce ya da fikir üretmek… Okumaya devam et Entelektüel Ne Demek? Kime Entelektüel Denir?

Derin Ekoloji ve Yüzeysel Ekoloji Bağlamında Çevrecilik Nedir?

Çevrecilik (Ekolojizm) Nedir?    “Çevrecilik” ya da “ekolojizm” olarak bilinen akım, “Yeşil siyaset” olarak da adlandırılır.   Toplumsal ve siyasal hayatı mümkün kılan doğal dünyanın, insanlar ve insan faaliyetleri sonucunda zarara uğradığı ve tahrip edildiği gerçeği, çevreci akımın temel hareket noktasıdır.    Bu akıma göre, doğadaki tüm canlıların hayatlarını sürdürmelerini mümkün kılan “ekolojik denge“, kendi… Okumaya devam et Derin Ekoloji ve Yüzeysel Ekoloji Bağlamında Çevrecilik Nedir?

Hikmet-i Hükümet Anlayışı Nedir?

Devletin kendisini bizatihi bir amaç olarak gören ve devletin bekası söz konusu olduğu vakit, her türlü kuraldan muaf tutulması gerektiğini savunan siyasal anlayış “Hikmet-i Hükümet” olarak adlandırılır.   Bu anlayış, Türkçemize “devlet gereği” ya da “devlet aklı” olarak çevrilen Fransızca “Raison D’etat” kavramıyla yakından ilişkili bir anlayıştır.    Hikmet kelimesi Arapça bir sözcük olup, “bilgelik,… Okumaya devam et Hikmet-i Hükümet Anlayışı Nedir?

Laiklik Nedir? Kısaca Tanımı ve Atatürk İlkeleri Açısından Önemi

En basit ifadesiyle Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Türkiye’de, 1924 Anayasasında yapılan 1937 değişikliğiyle anayasal bir ilke olarak kabul edilmiştir.    Laiklik, devletin dinler karşısında tarafsız olması ve siyasal-hukuksal düzenin herhangi bir dinin ilkelerine göre belirlenmemesidir. Laiklik toplumsal hayatı düzenleyen hukuk kurallarının akla, mantığa ve bilime dayandırılmasını ve din ve vicdan özgürlüğünün sağlanmasını… Okumaya devam et Laiklik Nedir? Kısaca Tanımı ve Atatürk İlkeleri Açısından Önemi