Siyaset Bilimi

Monarşi Nedir? Tanımı ve Çeşitleri

Monarşinin Tanımları Klasik anlamıyla monarşi; siyasal iktidarı veraset yoluyla elde eden ve “monark” olarak adlandırılan kral yahut hükümdarın, iktidarını hiç kimseyle paylaşmadığı, tüm güçleri kendisinde topladığı, kimseye hesap vermek durumunda olmadığı ve kimseye karşı sorumlu bulunmadığı devlet şeklidir.   Türkçe’de, “hükümdarlık”, “krallık”, “sultanlık” ya da “padişahlık” olarak da bilinir.    Monarşinin en önemli özelliği “devlet başkanlığı” kurumunun ırsiyet esasına göre…

Devamını Oku »

Sağ – Sol Ayrımı Nasıl Ortaya Çıktı? Sağcı, Solcu Ne Demek?

Sağ-Sol Ayrımının Ortaya Çıkışı ve Anlamı Sağ-Sol ayrımı, siyasi eğilimleri sınıflandırmakta kullanılan en popüler yöntemlerden biridir.   Siyasal eğilimleri sağcılık ve solculuk olarak nitelendirmek, 1789 Fransız Devrimiyle başlayan bir sürecin sonucunda gelişmiştir.     Fransız Devriminin ardından toplanan kurucu mecliste, yenilik taraftarları ve yeni düşüncelerin savunucuları solda, eski düzenden yana olan gelenekciler ve kraliyet yanlıları ise sağda oturmuşlardır.   Parlamentodaki…

Devamını Oku »

Popülizm Nedir, Ne Demektir? Tanımı ve Genel Özellikleri

Latince “populus” yani “halk” kelimesinden türemiş olan popülizm kavramı, TDK’nın Güncel Türkçe Sözlüğünde “halk yardakçılığı” ve “Politik durumu dramatize ederek halkın ilgisini uyandırmak amacıyla yapılan politika” olarak tanımlanmaktadır.   Bu tanımdan anlaşılacağı üzere popülizm, günümüz literatüründe olumsuz çağrışımlara sahip bir kelimedir.   Popülizm, halkın öfkelerine, önyargılarına ve hayal kırıklıklarına hitap etmeye dayanan yani demagoji yapan ve bu sayede iktidarı ele…

Devamını Oku »

Cumhuriyet Nedir? Kısaca Tanımı ve Demokrasiden Farkı

Cumhuriyetin Tanımı   En genel ve basit anlamıyla Cumhuriyet, “hükümdarsız devlet” demektir. Egemenliğin halka ait olduğu yönetim biçimini ifade eder.   Halk ya da kamu anlamına gelen “cumhur” ve sahiplik bildiren “iyet” sözcüklerinden türemiş olup, “halka ait olan şey” anlamına gelmektedir.   Dolayısıyla bir başka ifadeyle Cumhuriyet, “halka ait devlet” demektir.   Bu tanımı bir örnekle basitleştirecek olursak; Osmanlı Devleti…

Devamını Oku »

Devlet Nedir? Kısaca Siyaset Biliminde Devlet Kavramı

Devlet Kavramı: Tanımı, Unsurları ve Özellikleri   Devlet, belirli bir ülke içinde yaşayan insanları idare eden organizasyondur. Bu bağlamda devlet, toplum halinde yaşamanın kaçınılmaz ve vazgeçilmez bir sonucudur.    Devlet, toplumsal düzeni ve sosyal istikrarı sağlayan bir kurumlar bütünüdür. Bu organizasyon, toplumsal düzeni sağlayacak olan kural ve kanunları belirler ve uygular.   Devlet, bir ülkede geçerli olan yasaları koyar ve…

Devamını Oku »

Güçler Ayrılığı Nedir? Kısaca Tanımı ve Demokrasi Açısından Önemi

Güçler Ayrılığı Teorisi: Tanımı ve Önemi   Güçler Ayrılığı ya da Kuvvetler Ayrılığı teorisi, bir devletin yasama, yürütme ve yargı faaliyetlerinin yani güçlerinin, farklı organlar eliyle kullanılmasını öngörür ve böylece herhangi bir organın aşırı ve kontrolsüz bir güç sahibi olmasını engellenmeyi hedefler.   İktidarı tek başına ele almış bir kişi ya da grubun, diğerlerini nasıl sindirdiği ve baskı altına aldığının…

Devamını Oku »

Sivil Toplum Örgütü Nedir? Kısaca Sivil Toplumun Önemi ve Özellikleri

Sivil toplum örgütleri, devletten bağımsız olarak kurulan ve belli kesim ya da grupların taleplerini siyasal alana taşımayı amaçlayan örgütlerdir.   İngilizcede “Non-governmental organizations (NGO)” yani “hükümet dışı organizasyonlar” olarak bilinirler.   Sivil toplum örgütlerinin en belirgin özelliği, amaçlarının iktidara gelmek değil, kendilerini ilgilendiren konularda iktidardakileri etkilemek olmasıdır.   Bu nedenle “Baskı Grupları” olarak da adlandırılırlar.   Sivil toplum örgütleri, demokrasinin…

Devamını Oku »

Siyaset (Politika) Nedir? Kısaca Tanımı ve Özellikleri

Arapça bir kelime olan Siyaset, köken itibariyle “at eğitimi” demektir.   At bakıcısı anlamına gelen “seyis” kelimesiyle aynı kökten gelmiş olup; eş anlamlısı, Politika kelimesidir.   Günlük dilde siyasetle aynı anlamda kullanılan politika kelimesi , Antik Yunancadaki “polis” yani “şehir” kelimesinden gelmekte olup, kelime anlamı itibariyle şehir yönetimi demektir.   Bu bağlamda siyaset ve politika kavramları genel itibariyle, toplum ve…

Devamını Oku »

Demokrasi Nedir? Demokrasi Çeşitleri Nelerdir?

Demokrasi Nedir? Demokrasinin Kısaca Tanımı   Demokrasi kelimesi eski Yunan dilinde ‘halk’ anlamına gelen demos ve ‘güç, yönetim, iktidar’ gibi anlamlara gelen kratos sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş; Halkın gücü ve iktidarı anlamına gelen bir sözcüktür. Anlamının da işaret ettiği üzere, demokrasiyi diğer yönetim biçimlerinden ayıran başlıca özelliği, yönetimin kararlarından etkilenen halka yönetime katılım hakkı vermesidir.   Peki, Halk yönetime…

Devamını Oku »

Müzakereci Demokrasi Nedir?

Müzakereci demokrasi anlayışı, Liberal demokratik sistemin eleştirisine dayanan ve alternatif bir model olarak öne sürülen yaklaşımlardan biridir. İlk olarak Joseph Beseette tarafından kullanılan Müzakereci Demokrasi kavramı, John Rawls, Jürgen Habermas ve Seyla Benhabib gibi düşünürlerin görüşleriyle geliştirilmiştir.   Müzakereci demokrasi kuramında, liberal demokrasi kavramı, seçmenleri seçimler aracılığıyla kategorik bir onay mekanizmasına indirgediği ve siyaset oluşturma ile karar alma süreçlerinin dışında…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu