Federalizm Nedir? Kısaca Federal Devletler ve Özellikleri

Federalizm, birden fazla özerk devletin aynı merkezi iktidara tabi olmak suretiyle oluşturdukları bir devlet topluluğudur.  Federalizmde, bir “federal devlet” bir de federal devleti oluşturan “federe devletler” bulunur.  Federe devletler  “devlet”, “eyalet”, “kanton” gibi çeşitli isimlerle anılabilir.  Kültürel ve etnik anlamdaki heterojenlik, yani aynı ülke içinde yaşayan insanlar arasındaki dil, din, kültür ve etnisite farklılıkları ile… Okumaya devam et Federalizm Nedir? Kısaca Federal Devletler ve Özellikleri

Yayım tarihi
Siyaset Bilimi olarak sınıflandırılmış

Oligarşi Ne Demek? Tanımı ve Özellikler

Oligarşi nedir? En basit tanımıyla oligarşi, ayrıcalıklı küçük bir grubun iktidarı elinde bulundurması durumudur.  Birkaç kişiden oluşabileceği gibi kalabalık bir kadrodan da oluşabilecek olan bu grup; zenginlik, din, ırk vs. gibi ayırıcı bir özellikle diğer insanlardan ayrılır ve onlar üzerinde iktidar kurar.  Ancak en bilinen şekliyle oligarşi, zenginlerin, servet sahiplerinin yönetimini ifade etmek için kullanılır.… Okumaya devam et Oligarşi Ne Demek? Tanımı ve Özellikler

Yayım tarihi
Siyaset Bilimi olarak sınıflandırılmış

Liberal Demokrasi Nedir? Tanımı ve Özellikleri

Liberal Demokrasi, tüm devlet örgütlenmesinin temeline bireysel hak ve özgürlükleri koyan çoğulculuk, serbest piyasa ekonomisi, sivil toplum gibi unsurlara göre şekillenmiş, bireyin siyasi ve hukuki haklarının en geniş biçimde korunmasını savunan demokrasi anlayışıdır. Batı Demokrasisi ya da Anayasal Demokrasi olarak da adlandırılan “liberal demokrasi” kavramı, anayasal olarak sınırlandırılmış bir demokrasi anlayışını ifade eder. Çoğulcu Demokrasi… Okumaya devam et Liberal Demokrasi Nedir? Tanımı ve Özellikleri

Yayım tarihi
Siyaset Bilimi olarak sınıflandırılmış

Monarşi Nedir? Tanımı ve Çeşitleri

Monarşinin Tanımları Klasik anlamıyla monarşi; siyasal iktidarı veraset yoluyla elde eden ve “monark” olarak adlandırılan kral yahut hükümdarın, iktidarını hiç kimseyle paylaşmadığı, tüm güçleri kendisinde topladığı, kimseye hesap vermek durumunda olmadığı ve kimseye karşı sorumlu bulunmadığı devlet şeklidir.   Türkçe’de, “hükümdarlık”, “krallık”, “sultanlık” ya da “padişahlık” olarak da bilinir.    Monarşinin en önemli özelliği “devlet… Okumaya devam et Monarşi Nedir? Tanımı ve Çeşitleri

Yayım tarihi
Siyaset Bilimi olarak sınıflandırılmış

Sağ – Sol Ayrımı Nasıl Ortaya Çıktı? Sağcı, Solcu Ne Demek?

Sağ-Sol Ayrımının Ortaya Çıkışı ve Anlamı Sağ-Sol ayrımı, siyasi eğilimleri sınıflandırmakta kullanılan en popüler yöntemlerden biridir.   Siyasal eğilimleri sağcılık ve solculuk olarak nitelendirmek, 1789 Fransız Devrimiyle başlayan bir sürecin sonucunda gelişmiştir.     Fransız Devriminin ardından toplanan kurucu mecliste, yenilik taraftarları ve yeni düşüncelerin savunucuları solda, eski düzenden yana olan gelenekciler ve kraliyet yanlıları… Okumaya devam et Sağ – Sol Ayrımı Nasıl Ortaya Çıktı? Sağcı, Solcu Ne Demek?

Yayım tarihi
Siyaset Bilimi olarak sınıflandırılmış

Popülizm Nedir, Ne Demektir? Tanımı ve Genel Özellikleri

Latince “populus” yani “halk” kelimesinden türemiş olan popülizm kavramı, TDK’nın Güncel Türkçe Sözlüğünde “halk yardakçılığı” ve “Politik durumu dramatize ederek halkın ilgisini uyandırmak amacıyla yapılan politika” olarak tanımlanmaktadır.   Bu tanımdan anlaşılacağı üzere popülizm, günümüz literatüründe olumsuz çağrışımlara sahip bir kelimedir.   Popülizm, halkın öfkelerine, önyargılarına ve hayal kırıklıklarına hitap etmeye dayanan yani demagoji yapan… Okumaya devam et Popülizm Nedir, Ne Demektir? Tanımı ve Genel Özellikleri

Yayım tarihi
Siyaset Bilimi olarak sınıflandırılmış

Cumhuriyet Nedir? Kısaca Tanımı ve Demokrasiden Farkı

Cumhuriyetin Tanımı   En genel ve basit anlamıyla Cumhuriyet, “hükümdarsız devlet” demektir. Egemenliğin halka ait olduğu yönetim biçimini ifade eder.   Halk ya da kamu anlamına gelen “cumhur” ve sahiplik bildiren “iyet” sözcüklerinden türemiş olup, “halka ait olan şey” anlamına gelmektedir.   Dolayısıyla bir başka ifadeyle Cumhuriyet, “halka ait devlet” demektir.   Bu tanımı bir… Okumaya devam et Cumhuriyet Nedir? Kısaca Tanımı ve Demokrasiden Farkı

Yayım tarihi
Siyaset Bilimi olarak sınıflandırılmış

Devlet Nedir? Kısaca Siyaset Biliminde Devlet Kavramı

Devlet Kavramı: Tanımı, Unsurları ve Özellikleri   Devlet, belirli bir ülke içinde yaşayan insanları idare eden organizasyondur. Bu bağlamda devlet, toplum halinde yaşamanın kaçınılmaz ve vazgeçilmez bir sonucudur.    Devlet, toplumsal düzeni ve sosyal istikrarı sağlayan bir kurumlar bütünüdür. Bu organizasyon, toplumsal düzeni sağlayacak olan kural ve kanunları belirler ve uygular.   Devlet, bir ülkede… Okumaya devam et Devlet Nedir? Kısaca Siyaset Biliminde Devlet Kavramı

Yayım tarihi
Siyaset Bilimi olarak sınıflandırılmış

Güçler Ayrılığı Nedir? Kısaca Tanımı ve Demokrasi Açısından Önemi

Güçler Ayrılığı Teorisi: Tanımı ve Önemi   Güçler Ayrılığı ya da Kuvvetler Ayrılığı teorisi, bir devletin yasama, yürütme ve yargı faaliyetlerinin yani güçlerinin, farklı organlar eliyle kullanılmasını öngörür ve böylece herhangi bir organın aşırı ve kontrolsüz bir güç sahibi olmasını engellenmeyi hedefler.   İktidarı tek başına ele almış bir kişi ya da grubun, diğerlerini nasıl… Okumaya devam et Güçler Ayrılığı Nedir? Kısaca Tanımı ve Demokrasi Açısından Önemi

Yayım tarihi
Siyaset Bilimi olarak sınıflandırılmış

Sivil Toplum Örgütü Nedir? Kısaca Sivil Toplumun Önemi ve Özellikleri

Sivil toplum örgütleri, devletten bağımsız olarak kurulan ve belli kesim ya da grupların taleplerini siyasal alana taşımayı amaçlayan örgütlerdir.   İngilizcede “Non-governmental organizations (NGO)” yani “hükümet dışı organizasyonlar” olarak bilinirler.   Sivil toplum örgütlerinin en belirgin özelliği, amaçlarının iktidara gelmek değil, kendilerini ilgilendiren konularda iktidardakileri etkilemek olmasıdır.   Bu nedenle “Baskı Grupları” olarak da adlandırılırlar.… Okumaya devam et Sivil Toplum Örgütü Nedir? Kısaca Sivil Toplumun Önemi ve Özellikleri

Yayım tarihi
Siyaset Bilimi olarak sınıflandırılmış