Sosyal Bilim Nedir? Sosyal Bilimler ve Özellikleri

Sistematik, tutarlı ve yöntemli bilgi edinme çabasına bilim denir. Bu doğrultuda Sosyal Bilimler, toplumu incelemeye ve anlamaya odaklanan, toplumsal bir bütünün parçası olan insan hakkında sistematik bir şekilde bilgi toplamayı hedefleyen akademik disiplinlerin tümüne verilen addır.    Bu disiplinler, insanların birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini, kültürlerini inceler. İnsan davranışını toplumsal ve kültürel boyutlarıyla ele alır. … Daha Fazla Oku

Takrir-i Sükûn Dönemi Gelişmeler Nelerdir?

Cumhuriyet tarihimizde, Takrir-i Sükun dönemi 4 Mart 1925 – 4 Mart 1929 tarihleri arasını kapsar. Pek çok gelişmenin yaşandığı dönemin bu isimle anılmasının nedeni, Şeyh Said İsyanını bastırmak amacıyla İsmet İnönü hükümeti tarafından çıkarılan Takrir-i Sükûn Kanunudur.   Bu dönem Şeyh Said isyanının bastırılmasının yanı sıra pek çok önemli devriminde hayata geçirildiği bir dönem olması … Daha Fazla Oku

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Hakkında 12 Kitap Tavsiyesi

1)  Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında tavsiye ettiğimiz ilk kitap, Ankara Üniversitesi Türk İnkilap Tarihi Enstitüsü Öğretim üyeleri tarafından kaleme alınan “Başlangıcından Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Tarihi”. Kitap, bir ders kitabı niteliğine sahip olmakla birlikte gayet sade ve akıcı bir anlatıma sahip. III. Selim Döneminden başlayarak 2000 sonrası Türkiye Tarihine uzanan geniş bir dönemi genel hatlarıyla öğrenmek … Daha Fazla Oku

Haçlı Seferlerinin Nedenleri, Sonuçları ve Önemi (Maddeler Halinde)

Haçlı Seferlerinin Tarihi Özellikleri Haçlı Seferleri, 11. ve 13. yüzyıllar arasında, Hristiyan Batı dünyası tarafından düzenlenen ve hedefi Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal kabul edilen Kudüs ve çevresini geri almak olan seferlerdir.    Kudüs, Hz. İsa’nın doğduğu ve aynı zamanda öldüğü (çarmıha gerildiği) yer olarak Hristiyanlık açısından oldukça önemli bir bölgedir. Ancak İslam tarihinin … Daha Fazla Oku

Anadolu Selçuklu Devleti Tarihi (Maddeler Halinde)

Anadolu Selçuklu Devleti Sultanları Anadolu Selçuklu Devleti, Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından kuruldu. Merkezi İznik’tir. Kutalmışoğlu Süleyaman Şah, Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yaşanan Malazgirt Savaşı’nın ardından Anadolu’da fetihler yapmaya başlayan Selçuklu komutanlarından biridir.   Devletini kurduktan sonra fetih hareketlerine devam eden Suleyman Şah, Antakya’yı alıp Halep’e ilerlemiş, ancak burada Suriye Selcuklu Devleti Meliki Tutuş … Daha Fazla Oku

Büyük Selçuklu Devleti Tarihi (Özet ve Maddeler Halinde)

  Büyük Selçuklu Devleti, Türklerin büyük bir kolu olan Oğuzların Üçok Kavmine bağlı Kınık Boyu’na mensup Türkler tarafından günümüz İran-Irak coğrafyasında kurulmuştur.   Devlet, adını, tam bir devlet örgütü kurmadan ölen Selçuk Bey‘den almıştır. Selçuk Bey, Oğuz Yabgu Devletine bağlı bir subaşı iken, bu devletten ayrılarak bağımsız hareket etmeye başlamış ve çevresine topladığı Türk boylarıyla … Daha Fazla Oku

Gazneliler Devletinin Tarihi (Özet ve Maddeler Halinde)

Gazneliler Devletinin Kuruluşu ve Önemli Özellikleri Gazneliler Devleti, 963 yılında Samanilerin hizmetindeki Müslüman Türk komutanlar tarafından kurulmuş olup ilk Türk-İslam devletlerinden biridir.   Gazneliler devletinin kurucusu Alp Tegin’dir. Devletin merkezi olan Gazne şehrinden dolayı “Gazneliler” şeklinde adlandırılmıştır. Ancak devletin ismi çeşitli tarihi kaynaklarda “Yemînîler” ya da “Sebük Tegînîler” olarak da adlandırılmaktadır.   Gazneliler Devleti, bugünkü … Daha Fazla Oku

Karahanlılar Devleti: Özellikleri ve Önemi (Maddeler Halinde)

Karahanlılar Devletinin Genel Özellikleri Karahanlılar Devleti, Uygur Devletinin yıkılmasından sonra Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri tarafından 840 yılında kuruldu. En önemli özelliği Orta Asya’daki ilk Türk-İslam devleti olmasıdır.   Karahanlılar Devletinin bilinen ilk hükümdarı, Bilge Kül Kadir Han’dır.   Müslüman olan ve ardından Abdülkerim adını alan Satuk Buğra Han’ın İslamiyet’i devletin resmi dini olarak ilan … Daha Fazla Oku

Abbasiler Dönemi Özellikleri ve Gelişmeleri (Özet ve Maddeler Halinde)

Abbasilerin Emevilerden İktidarı Almaları İslam tarihinde Abbasiler dönemi, Emevilerin yıkılmasıyla başladı. Emevileri yıkılışa götüren halk isyanlarının başında yer alan Abbasi ailesinin soyu, Hz. Muhammed’in amcası olan Abbas bin Abdülmuttalib (568 – 653)’e dayanmaktadır.   Emevilerin geniş çaplı isyanlarla boğuştuğu bir dönemde Abbasi ailesinden Ebü’l-Abbas’ın Kûfe’de 749 yılında halife ilan edilmesi, Abbasiler dönemini resmen başlattı. Nitekim … Daha Fazla Oku

Emeviler Dönemi Olayları ve Genel Özellikleri

Emevi Devleti, dört halife döneminden (632-661) sonra Suriye’de kuruldu. Adını kurucusu Muâviye b. Ebû Süfyân’ın mensubu bulunduğu Ümeyye kabilesinden almıştır.   Emeviler, halifeliği ele geçirme süreçleri nedeniyle İslam dünyasında genelde ciddi şekilde eleştirilmişlerdir. Ancak diğer taraftan bakacak olursak, İslamın bir devlet biçimi şeklinde örgütlenmesi, sınırlarının genişlemesi, kültürel ve mimari açılardan bir İslam kültürünün ortaya çıkması … Daha Fazla Oku