Abbasiler Dönemi Özellikleri ve Gelişmeleri (Maddeler Halinde)

Abbasilerin Emevilerden İktidarı Almaları İslam tarihinde Abbasiler dönemi, Emevilerin yıkılmasıyla başladı. Emevileri yıkılışa götüren halk isyanlarının başında yer alan Abbasi ailesinin soyu, Hz. Muhammed’in amcası olan Abbas bin Abdülmuttalib (568 – 653)’e dayanmaktadır.   Emevilerin geniş çaplı isyanlarla boğuştuğu bir dönemde Abbasi ailesinden Ebü’l-Abbas’ın Kûfe’de 749 yılında halife ilan edilmesi, Abbasiler dönemini resmen başlattı. Nitekim … Daha Fazla Oku

Emeviler Dönemi Olayları ve Genel Özellikleri

Emevi Devleti, dört halife döneminden (632-661) sonra Suriye’de kuruldu. Adını kurucusu Muâviye b. Ebû Süfyân’ın mensubu bulunduğu Ümeyye kabilesinden almıştır.   Emeviler, halifeliği ele geçirme süreçleri nedeniyle İslam dünyasında genelde ciddi şekilde eleştirilmişlerdir. Ancak diğer taraftan bakacak olursak, İslamın bir devlet biçimi şeklinde örgütlenmesi, sınırlarının genişlemesi, kültürel ve mimari açılardan bir İslam kültürünün ortaya çıkması … Daha Fazla Oku

İslam Medeniyetinin Altın Çağı: Ne Zaman Başladı? Ne Zaman Bitti?

İslam Medeniyetinin “Altın Çağı” olarak adlandırılan dönem, Abbasi Halifeliğinin 750 yılında Bağdat’ı başkent ilan etmesiyle başlar ve yine Bağdat’ın 1258’de Hülagü komutasındaki Moğol orduları tarafından istila edilmesiyle son bulur. Bağdat’ın yanı sıra, Endülüs Emevi Devletinin hüküm sürdüğü, “Müslüman İspanyası” da, bu dönemin bir diğer önemli merkezidir.    Avrupa’da 1400 ile 1700 yılları arası “Rönesans“ yani … Daha Fazla Oku

Malazgirt Savaşı (1071): Nedenleri, Sonuçları ve Tarihsel Önemi

Malazgirt Savaşının Tarihsel Önemi Malazgirt Savaşı, 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu Devleti ve Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşen savaştır. Savaşta Selçuklu ordusunu Sultan Alparslan, Bizans ordusunu ise Romanos Diyojen (Romen Diyojen) idare etmiştir.   Sonuçları itibariyle Anadolunun Türkleşmesinde oldukça önemli bir yere sahip olan Malazgirt Savaşı, Türklere Anadolunun kapılarını açmış ve bu bağlamda “Yurt Açan … Daha Fazla Oku

Miryokefalon Savaşı (1176): Nedenleri, Sonuçları ve Tarihsel Önemi

Miryokefalon Savaşının Tarihsel Önemi: Miryokefalon Savaşı, Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında 1176 yılında yaşandı. Dönemin Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan, Bizans İmparatoru ise I. Manuel Komnenos’dur.   Anadolu Selçuklu Devletinin galibiyetiyle sonuçlanan bu savaş, Bizans’ın Anadolu’yu Türkler’den geri alma ümidini tamamen yok etmiştir. Bu özelliğiyle Miryokefalon bir anlamda Anadolu’nun tapusunu Türklere geçirmiş ve “Yurt … Daha Fazla Oku

Kösedağ Savaşı (1243): Nedenleri, Sonuçları ve Tarihsel Önemi

Kösedağ Savaşının Tarihsel Önemi Kösedağ Savaşı, Anadolu Selçuklu Devleti ve  Moğollar arasında yaşanan ve Anadolu Selçuklu Devletinin Moğol hakimiyetine girmesiyle sonuçlanan savaştır. Dönemin Selçuklu Sultanı, II. Giyaseddin Keyhüsrev’dir. Moğol ordusunun başında ise, Moğol Hükümdarı Ögeday Han tarafından bölgeye gönderilen Baycu Noyan bulunur.   Savaş adını meydana geldiği yerden alır. Kösedağ, günümüzde Sivas iline bağlı Zara ile Suşehri ilçelerinde arasında … Daha Fazla Oku

Post-Fordizm Nedir? Tanımı ve Özellikleri

  Post-fordizm, fordizmin krize girmesiyle birlikte 1970’lerden itibaren ortaya çıkan yeni bir “üretim ve tüketim paradigması” dır.     Piyasadaki farklılaşmış taleplere yanıt verecek şekilde, nispeten az ancak çok çeşitli sayıda ürünlerin üretilmesi, üretimin ve işgücünün esnek hale getirilmesi, üretimde kullanılan makinelerin ve çalıştırılan işçilerin birden fazla sayıda işleve sahip olması, küçük ölçekli üretim yapılması … Daha Fazla Oku

Monarşi Nedir? Tanımı ve Çeşitleri

Monarşinin Tanımları Klasik anlamıyla monarşi; siyasal iktidarı veraset yoluyla elde eden ve “monark” olarak adlandırılan kral yahut hükümdarın, iktidarını hiç kimseyle paylaşmadığı, tüm güçleri kendisinde topladığı, kimseye hesap vermek durumunda olmadığı ve kimseye karşı sorumlu bulunmadığı devlet şeklidir.   Türkçe’de, “hükümdarlık”, “krallık”, “sultanlık” ya da “padişahlık” olarak da bilinir.    Monarşinin en önemli özelliği “devlet … Daha Fazla Oku

Sağ – Sol Ayrımı Nasıl Ortaya Çıktı? Sağcı, Solcu Ne Demek?

Sağ-Sol Ayrımının Ortaya Çıkışı ve Anlamı Sağ-Sol ayrımı, siyasi eğilimleri sınıflandırmakta kullanılan en popüler yöntemlerden biridir.   Siyasal eğilimleri sağcılık ve solculuk olarak nitelendirmek, 1789 Fransız Devrimiyle başlayan bir sürecin sonucunda gelişmiştir.     Fransız Devriminin ardından toplanan kurucu mecliste, yenilik taraftarları ve yeni düşüncelerin savunucuları solda, eski düzenden yana olan gelenekciler ve kraliyet yanlıları … Daha Fazla Oku

Antropoloji Nedir? Tanımı ve Alt Dalları

Antropolojinin Tanımı İnsan türünü karşılaştırmalı bir perspektif içinde değerlendirerek, onun zaman ve mekan boyutundaki biyolojik ve kültürel farklılaşmasını ve değişimini inceleyen bilim dalına “Antropoloji” denir. İnsanı kültürel, toplumsal ve biyolojik çeşitliliği içinde anlamaya çalışan Antropoloji, insan türünün ortaya çıkışından bu yana geçirdiği biyolojik ve kültürel uyarlanma süreçlerini inceler.  Antropoloji, insanı “kültürel bir hayvan” olarak ele … Daha Fazla Oku