Türklerde Bozkurt Sembolünün Anlamı ve Önemi

Türk destan ve efsanelerinde merkezi bir nokta teşkil eden kurdun Türkçedeki diğer adı “börü” dür. Börü kelimesi Orhun Yazıtlarında, Uygurca vesikalarda ve Oğuz Kağan Destanında sıklıkla geçmektedir.  Hareketli, çevik  ve güçlü bir hayvan olarak Bozkurtlar, çeşitli dönemlerde Türk ulusunun gücünün bir simgesi olarak çeşitli halk deyişlerinde, bayraklarda, efsanelerde sıklıkla karşımıza çıkmıştır.    Örneğin ilk Türk… Okumaya devam et Türklerde Bozkurt Sembolünün Anlamı ve Önemi

Turancılık Ne Demek? Turancılık Fikrinin Temel Özellikleri

Turancılık, pantürkizmle eş anlamlı olarak bütün Türklerin birleşmesi şeklinde tanımlanabilir. Bu anlamda Turan kavramının temelinde Türkçülük dolayısıyla milliyetçilik unsuru yer alır.    Nitekim Türkçü düşüncenin ünlü ismi Ziya Gökalp’e göre Turan kelimesi bütün Türk boylarını kapsayan büyük Türkistan’ı tanımlamak için kullanılmalıdır.    Bir diğer ifadesiyle Turancılık, en geniş şekilde Türkiye, Rusya, İran, Afganistan ve Çin’deki… Okumaya devam et Turancılık Ne Demek? Turancılık Fikrinin Temel Özellikleri

Koçgiri İsyanı Nedir? Sebepleri ve Sonuçları

Koçgiri  İsyanı, Sevr Antlaşmasının 62, 63 ve 64. Maddelerine  dayanarak  Millî Mücadele  döneminde ortaya  çıkan 1921 tarihli ırkçı ve bölücü isyandır. Amacı bağımsız bir Kürt Devleti kurmaktır.    62,  63 ve  64.  maddeleri  Kürtlerle  ilgili olan  Sevr  Antlaşması’na  göre,  Kürtler  nüfusça  çoğunluk  oldukları bölgeleri kanıtlamaları şartıyla Milletler Cemiyeti’ne  başvurabilecekler ve bu bölgelerde bağımsızlıklarını elde edebileceklerdir.… Okumaya devam et Koçgiri İsyanı Nedir? Sebepleri ve Sonuçları

Kızıl Elma Ne Demek?

Kızıl Elma, Türklerin dünya hakimiyeti idealini sembolize eden en eski kavramlardan biridir. Bu anlamıyla Kızıl Elma kavramı, Türk milliyetçiliği düşüncesinin mihenk taşlarından birini oluşturur.    Kızılelma, çeşitli kaynaklarda “Mutlak dünya hâkimiyetinin sembolü”,  “Türk’ün gerçekleştirmek istediği ülkü” ya da “Türk ordusunun hedefi” gibi çeşitli ancak  birbirleriyle yakından ilişkili anlamlarda kullanılagelmiştir.    İlk olarak Orta Asya Türkleri… Okumaya devam et Kızıl Elma Ne Demek?

Hümanizm Felsefesi Nedir?

Hümanizm, evrenin merkezine insanı koyan, insanın ahlaki olana ve evrenin bilgisine akıl yoluyla ulaşabileceğini savunan ve bunu yaparken dine ve tanrıya ihtiyacı olmadığını savunan felsefe akımıdır.    Rönesans döneminin bir ürünü olarak görülen hümanizm felsefesinin temsilcileri arasında Dante, Petrarca, Boccacio, Erasmus, Montaigne, Cervantes gibi pek çok yazar ve düşünür sayılır.    Hümanizmin merkezinde insan bulunur… Okumaya devam et Hümanizm Felsefesi Nedir?

Yayım tarihi
Felsefe Tarihi olarak sınıflandırılmış

Alevilik Nedir?

Alevilik, İslam dini içerisinde şekillenmiş olmakla birlikte “ortodoks” İslam anlayışı olarak bilinen Sünni ve Şii İslam geleneklerinden ayrışan, kendine özgü pratikleri olan sosyal, kültürel ve dinsel bir olgudur.    “Alevi” ifadesi gerçekte inanış ve ritüelleri birbirlerinden hayli farklı olan heterodoks toplulukları tanımlamak için kullanılan bir üst kavram olduğundan tek ve kesin bir “Alevilik” tanımı yapmak… Okumaya devam et Alevilik Nedir?

Yayım tarihi
Dinler Tarihi olarak sınıflandırılmış

Hollanda Hastalığı Nedir? Kısaca Nedenleri ve Sonuçları

Hollanda Hastalığı; bir ülkede yeni bir doğal kaynağın bulunması ya da sahip olunan doğal kaynakların fiyatının artması sonucunda ülkeye giren yabancı para miktarının artması ve buna mukabil ülkenin yerel para biriminin aşırı değer kazanması sonucunda ortaya çıkan negatif gelişmeleri anlatmakta kullanılan bir kavramdır.  Hollanda Hastalığı kavramı,  ilk kez 1977 yılında The Economist Dergisinde yayınlanan bir… Okumaya devam et Hollanda Hastalığı Nedir? Kısaca Nedenleri ve Sonuçları

Yayım tarihi
Ekonomi olarak sınıflandırılmış

İdari İşlem Nedir? Özellikleri ve Unsurları

Kamu kurum ve kuruluşlarınca tek yanlı irade açıklaması ile hukuki sonuç yaratan, yani hukuk düzeninde değişiklik yaratan işlemlere idari işlem denir.    İdari işlemlerin en önemli özelliği onların tek yanlı ve idarenin kamu kudretini kullanarak tesis ettiği hukuki işlemler olmasıdır. İdari işlem, kamu yararı gözetilerek yapılır ve amacı bir kamu hizmetinin görülmesidir.   İdari işlemler,… Okumaya devam et İdari İşlem Nedir? Özellikleri ve Unsurları

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış

Oyun Teorisi Nedir? Kısaca Örnekler ve Tanımı

Oyun teorisi, bir rekabet durumunda birey ya da grubun elde ettiği kazancın, bu rekabet ortamına katılan diğer birey ve grupların kararlarına bağlı olduğunu savunan matematiksel yaklaşımdır.  Bu bağlamda bir stratejik karar alma aracı olarak oyun teorisi, “rekabetin matematiği” olarak tanımlanabilir.  Rekabetin hayatımızın hemen hemen her alanında ortaya çıkıyor olması, oyun teorisine geniş bir uygulama alanı… Okumaya devam et Oyun Teorisi Nedir? Kısaca Örnekler ve Tanımı

Yayım tarihi
Sosyal Bilimler olarak sınıflandırılmış

Tam Rekabet Piyasasının Tanımı ve Özellikleri

Tam rekabet piyasası, alıcı ve satıcıların belli koşullar altında ve hiçbir engel olmadan mübadelede bulunabildikleri piyasa ortamını tanımlar.    Büyük oranda varsayımlar üzerine kurulmuş olan “tam rekabet piyasası” kavramının gerçek hayatta bir karşılığının bulunduğunu söylemek zordur.   Kavram, genellikle iktisat biliminde farklı piyasa tiplerinin anlaşılmasında kullanılan teorik bir varsayımdan ibarettir.    Tam rekabet piyasasının dört… Okumaya devam et Tam Rekabet Piyasasının Tanımı ve Özellikleri

Yayım tarihi
Ekonomi olarak sınıflandırılmış