Kısaca Hegemon Devlet ve Hegemon Güç Kavramları

Dünya tarihine bakıldığında, hemen hemen her dönemde belli devletlerin uluslararası alanda büyük bir güç kazandığı görülmektedir. Bu devletler, hem uluslararası alandaki gelişmeleri daha fazla...

Jeopolitik Nedir? Kısaca Tanımı ve Önemi

Jeopolitik kavramı coğrafya ve politika kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Kavram, dış politikanın belirlenmesinde coğrafi konumun temel alınmasını ifade etmek için kullanılır.

Küreselleşme Sürecinin Tarihsel Gelişimi

Küreselleşme sürecinin tarihsel gelişimi üzerine odaklanan Roland Robertson’a göre küreselleşme süreci, 15. yüzyılda başlamıştır. Yine Robertson’a göre küreselleşmenin tarihsel olarak gelişim süreci beş aşamaya...

Bağımlılık Okulu (Bağımlılık Teorisi) Nedir?

Bağımlılık Okulu, 1960’larda Latin Amerika’nın azgelişmişlik durumunu Latin Amerika perspektifinden bakarak analiz etmeye çalışan anlayıştır. Bağımlılık Okulu, geleneksel-modern toplum ikiliği yerine merkez-çevre ya da...

Maastricht Kriterleri Nedir?

Ekonomik ve Parasal Birliğin (EPB) aşamaları, bu aşamalarda izlenecek ekonomik ve parasal politikalar ile bu politikaların uygulanması için gerekli kurumsal değişiklikler Hollanda’nın Maastricht kentinde...

Kamu Diplomasisi Nedir?

  Kamu Diplomasisi, bir devletin, her alandaki ulusal çıkarlarını uluslararası arenada ileri götürmek amacıyla, yabancı ülkelerin halkları nezdinde yürüttüğü faaliyetlerdir. Yani bu diplomasi türünde amaç,...

Medeniyetler Çatışması Nedir?

  Medeniyetler Çatışması tezi, Soğuk Savaş'ın 1990'ların başında sona ermesinin ardından oluşan yeni uluslararası sistemin temel dinamiklerini anlamlandırma çabalarından birisi olarak Samuel Hungtington tarafından ortaya...

ABD Başkanları ve Doktrinleri

Doktrin herhangi bir alanda takip edilmek üzere benimsenmiş ilkeler dizisidir. ABD tarihi boyunca birçok başkanın uluslararası ilişkilerde izledikleri temel ilkeler, o...

Yeni Osmanlıcılık Nedir?

Yeni Osmanlıcılık anlayışı, Türkiye'de özellikle Turgut Özal'ın cumhurbaşkanlığı döneminden itibaren gündeme gelmeye başlayan bir yaklaşımdır.   Türkiye'nin "tarihiyle barışması" gerektiği anlayışında sloganlaşan bu yaklaşım, Osmanlı...

Uluslararası İlişkilerde Üç Temel Yaklaşım: İdealizm, Realizm ve Pluralizm Nedir?

  Uluslararası ilişkiler disiplininin ortaya çıkışındaki ve gelişimindeki kuramsal tartışmalar, bu bilim dalının diğer sosyal bilimlerden ayrılan özelliklerini ortaya koymaktadır. Uluslararası ilişkiler kuramları, olayların neden...