Uluslarası İlişkilerde İdealizm ve Temel Varsayımları

İdealizm, kökleri Antik Dönem’e kadar uzanan ve var olanların düşünceye (idea=fikir) dayandığını kabul eden felsefi yaklaşıma verilen isimdir.   Uluslararası ilişkiler bağlamında değerlendirildiğinde ise idealizm, barışın nasıl kalıcı olabileceğine ve ideal bir dünya düzeninin nasıl kurulabileceğine yanıt arayan uluslararası ilişkiler kuramının adıdır.   Bu yönde bilimsel iddialar geliştirenler ise “idealist” olarak adlandırılır.   Uluslararası ilişkiler… Okumaya devam et Uluslarası İlişkilerde İdealizm ve Temel Varsayımları

Uluslarası İlişkilerde Pluralizm Teorisi ve Temel Varsayımları

Pluralizm, uluslarararası ilişkiler disiplininin idealizm ve realizmle birlikte üç klasik kuramından birini oluşturur. Çoğulculuk anlamına gelen pluralist yaklaşım, liberal felsefe temeline ve onun özgürlük anlayışına dayanan bir bakış açısını yansıtmaktadır.   Devleti; tek parça, bütüncül ve uluslararası sistemin en temel aktörü olarak kabul eden realist anlayışa bir tepki olarak doğduğu için bu adı almıştır.   Uluslararası sistemin… Okumaya devam et Uluslarası İlişkilerde Pluralizm Teorisi ve Temel Varsayımları

Uluslararası İlişkilerde Realizm ve Temel Varsayımları

Realizm Nedir? Uluslararası ilişkilerde fikirlerden,  düşüncelerden, ideallerden ziyade somut gerçekliğin ve çatışmaların dikkate alındığı teorik yaklaşıma  realizm yani gerçekçilik denir.   Realizm, uluslararası ilişkiler disiplinin baskın kuramsal yaklaşımıdır. Çünkü bugüne değin uluslararası ilişkiler disiplininde yapılan araştırma, inceleme ve yayınların büyük bölümü realizmin yani gerçekçi kuramın bakış açısıyla ortaya konulmuştur.   Kendilerinden önceki dönemin barışçıl ve… Okumaya devam et Uluslararası İlişkilerde Realizm ve Temel Varsayımları

Kısaca Hegemon Devlet ve Hegemon Güç Kavramları

Dünya tarihine bakıldığında, hemen hemen her dönemde belli devletlerin uluslararası alanda büyük bir güç kazandığı görülmektedir. Bu devletler, hem uluslararası alandaki gelişmeleri daha fazla etkileme gücüne sahiptirler hem de dünya ticaretinden daha fazla pay almaktadırlar.   İşte bu ülkeler, o dönemin “hegemon gücü” ya da “hegemon devleti” olarak adlandırılırlar.   Kısaca “hegemon güç” uluslararası sisteme… Okumaya devam et Kısaca Hegemon Devlet ve Hegemon Güç Kavramları

Jeopolitik Nedir? Kısaca Tanımı ve Önemi

Jeopolitik kavramı coğrafya ve politika kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Kavram, dış politikanın belirlenmesinde coğrafi konumun temel alınmasını ifade etmek için kullanılır.   Alman coğrafyacı ve antropolog Friedrich Ratzel’e göre Jeopolitik, devletlerin coğrafi özellikleriyle siyasetleri arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır.   Bir ülkenin coğrafi konumunu jeopolitik anlamda değerlendirdiğimizde, onun hangi iklim kuşağında olduğu, deniz ve… Okumaya devam et Jeopolitik Nedir? Kısaca Tanımı ve Önemi

Küreselleşme Sürecinin Tarihsel Gelişimi

Küreselleşme sürecinin tarihsel gelişimi üzerine odaklanan Roland Robertson’a göre küreselleşme süreci, 15. yüzyılda başlamıştır. Yine Robertson’a göre küreselleşmenin tarihsel olarak gelişim süreci beş aşamaya ayrılır. Bunlar;   Oluşum aşaması (1400-1750): Bu aşamada; yeni ulusal topluluklar doğmuş, modern anlamda coğrafya ve takvim ortaya çıkmış, bireycilik ve hümanizmin önem kazanmıştır.   Başlangıç Aşaması (1750-1802): Bu aşamada; uluslararası… Okumaya devam et Küreselleşme Sürecinin Tarihsel Gelişimi

Bağımlılık Okulu (Bağımlılık Teorisi) Nedir?

Bağımlılık Okulu, 1960’larda Latin Amerika’nın azgelişmişlik durumunu Latin Amerika perspektifinden bakarak analiz etmeye çalışan anlayıştır. Bağımlılık Okulu, geleneksel-modern toplum ikiliği yerine merkez-çevre ya da metropol-uydu ikiliğini kullanmıştır.   Bu anlayışa göre, Kapitalist üretim biçimi, güçlü merkez ülkeler ve onlara bağımlı oldukları için azgelişmiş olan çevre ülkeler yaratmıştır.   Bağımlılık Okulu’nun en önde gelen teorisyeni Andre… Okumaya devam et Bağımlılık Okulu (Bağımlılık Teorisi) Nedir?

Maastricht Kriterleri Nedir?

Ekonomik ve Parasal Birliğin (EPB) aşamaları, bu aşamalarda izlenecek ekonomik ve parasal politikalar ile bu politikaların uygulanması için gerekli kurumsal değişiklikler Hollanda’nın Maastricht kentinde imzalanan Maastricht Antlaşması ile düzenlenmiştir.   Bu düzenlemeler çerçevesinde, ekonomik ve parasal birliğin gerçekleştirilmesi doğrultusunda, üye ülke ekonomileri arasındaki farklılıkların kaldırılabilmesi için, “Maastricht Kriterleri” olarak adlandırılan ölçütler kabul edilmiş ve bu… Okumaya devam et Maastricht Kriterleri Nedir?

Kamu Diplomasisi Nedir?

  Kamu Diplomasisi, bir devletin, her alandaki ulusal çıkarlarını uluslararası arenada ileri götürmek amacıyla, yabancı ülkelerin halkları nezdinde yürüttüğü faaliyetlerdir. Yani bu diplomasi türünde amaç, Yabancı ülke halklarının ilgisini ve hayranlığını uyandırmak, takdirini kazanmaktır.   İlk olarak ABD’de 1960’larda ortaya atılmış olan “Public Diplomacy” terimi, Türkçede Kamu Diplomasisi olarak yerleşmiştir.   Diplomasi kelimesi, devletler arasında… Okumaya devam et Kamu Diplomasisi Nedir?

Medeniyetler Çatışması Nedir?

  Medeniyetler Çatışması tezi, Soğuk Savaş‘ın 1990’ların başında sona ermesinin ardından oluşan yeni uluslararası sistemin temel dinamiklerini anlamlandırma çabalarından birisi olarak Samuel Hungtington tarafından ortaya atılmıştır.   İlk olarak Eylül 1990’da Bernard Lewis tarafından, “Müslüman Öfkenin Kökleri” başlıklı makalede kullanılan bu terim, ABD’li siyaset bilimci  Samuel Huntington’ın Foreign Affairs dergisinde yayımlanan “Bir Medeniyetler Çatışması mı?”… Okumaya devam et Medeniyetler Çatışması Nedir?