Marksizm Nedir? Ne Demektir? Amacı ve Felsefesi

Marksizm, amacı sınıfsız bir toplum yaratmak olan ve bu uğurda sosyal sınıfları (burjuva ve proletarya) ve bu sınıfların oluşmasını sağlayan özel mülkiyeti ortadan kaldırmayı hedefleyen Komünist siyasal ideolojinin felsefesidir. Marksist ise bu felsefeyi benimseyen, Marksist düşünce yanlısı kişi demektir.   Ciddi bir ekonomik analiz ve ilginç bir siyasal ütopya üzerine yükselen Marksist düşünce, hayatını bu … Daha Fazla Oku

Leninizm Nedir? Kısaca Leninizm ve Temel Argümanları

Rus Bolşevik Devriminin lideri ve Sovyetler Birliğinin kurucusu Vladamir Ilyich Ulyanov yani bilinen adıyla Lenin tarafından ortaya konulan komünist ve Marksist teoriye Leninizm denir.   20. yüzyılın en etkili Marksist teorisyeni olarak kabul edilen Lenin, gerçekleştirdiği Bolşevik devrimiyle birlikte, Marksist teorinin en büyük uygulayıcısı olarak da tarihe geçmiştir.   Marx ve Engels tarafından ortaya konulan … Daha Fazla Oku

Bakunin Kimdir? Kısaca Bakunin ve Anarşizm Düşüncesi

Bakunin, 1814 – 1876 yılları arasında yaşamış ünlü Anarşist düşünürdür. Tam adı, Mihail Aleksandroviç Bakunin olup, en önemli eseri “Devlet ve Anarşi” dir.   Bakunin’de Özgürlük, Eşitlik ve Adalet Kavramları   Kendisini “fanatik bir özgürlük aşığı” olarak nitelendiren Bakunin’e göre insanlar için en temel ahlaki ilke, özgürlüktür.   Gerçeğin kriterini insanın aklı, adaletin tek temelinin … Daha Fazla Oku

Feminizm Nedir? Kısaca Tanımı ve Türleri

Feminizm, günümüzdeki toplumsal ve siyasal sistemin, erkeğin lehine kadının aleyhine işleyen bir sistem olduğunu savunur. Latince “femina” yani kadın kelimesinden türemiştir.   Feminizmin temel iddiaları kısaca şunlardır:   Kadınlar dünya nüfusunun yarısını oluşturmalarına rağmen, toplumsal zenginliğin ancak ufak bir kısmını kontrol edebilmektedir.   Büyük şirketlerde, siyasette ya da akademik dünyada üst pozisyonlar işgal eden kadınların … Daha Fazla Oku

Anarşizm Nedir? Kısaca Anarşist Felsefe

Devletin gereksiz ve hatta zararlı olduğu fikrine dayanan Anarşist düşüncede amaç, efendinin ve egemenin olmadığı bir yaşayış biçimi inşa etmektir.     Anarşizm, kökleri oldukça eskiye dayanan bir felsefi düşünce biçimi olsa da, modern bir siyasal ideoloji olarak 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır.     Anarşist felsefe, devletin ortaya çıkmadığı, insanların özgür ve eşitçe yaşadığı bir … Daha Fazla Oku

Komünizm Nedir? Tanımı, Amacı ve Özellikleri

Komünizm Nedir?   Komünizm toprak, doğal kaynaklar ve fabrikalar gibi üretim araçlarının özel kişilere değil, kolektif bir bütüne (uygulamada devlete) ait olduğu ekonomik ve siyasal sisteme verilen addır. Bilimsel Sosyalizm ve Marksizm olarak da bilinir.    Bu bağlamda Komünist ise, Komünist ekonomik ve siyasal sistemden yana olan, bu sistemi arzu eden ve bu sistemin kurulmasına … Daha Fazla Oku

Nasyonal Sosyalizm Kısaca Nedir?

Nasyonal Sosyalizmin temeli 19. yüzyıla dayanır. Fransız düşünür Barres tarafından ortaya atılan nasyonal sosyalizm fikri, kollektif milliyetçiliği gerçekleştirmenin bir aracı olarak görülür.   Barres’e göre Nasyonel Sosyalizmde işçiler kendi uluslarından olan işverenlere karşı mücadele etmemeli, yabancı sermayeye ve komünistlere karşı mücadele etmeliydi. Fransız teorisyenin bu düşünceleri Hitler’i etkiledi.   Almanya’daki ekonomik ve sosyal sorunların temelinde … Daha Fazla Oku

Sosyal Demokrasi Nedir?

Bu yazımızda Sosyal Demokrasi ideolojisini açıklayarak sosyal demokrasi sosyalizm farkını incelemeye çalışacağız. Sosyalist ideallerden esinlenmekle beraber ağırlıklı olarak içinde var olduğu politik ortamdan ve bu ortama özgü değerlerden etkilenen Sosyal demokrasi kavramı, bugün birçok gelişmiş Batılı toplumda pratik düzeyde uygulanmaktadır.   Sosyal demokrasi tarihsel olarak her ne kadar geleneksel Marksizmle ilişkilendirilse bile günümüzde daha farklı … Daha Fazla Oku

Faşizm Nedir? Faşist Düşünce ve Özellikleri

Faşizm ve Faşist Ne Demek? Faşizm kavramı genel anlamıyla baskıcı, otoriter, ırkçı ve anti-demokratik özelliklerden hepsini ya da birkaçını taşıyan rejimleri tanımlamak için kullanılır. Bu anlamda faşist ise Faşizm yanlısı kişi ya da kurum demektir.   Diğer bir ifadeyle Faşist, bir toplumdaki faşizm yanlısı siyasal eylemlere yani ırkçı, anti-demokratik ve baskıcı fikirlere ya da liderlere … Daha Fazla Oku

Maoculuk Nedir?

Marksizmin bir türü olan Maoculuk, Marksizm’in Çin’in toplumsal gerçeklerine uyarlanmasından ortaya çıkmış bir görüştür ve özellikle iki açıdan Klasik Marksizm‘den ayrılır:

 

1. Sosyalist iktidar, Çin’de bir proletarya devrimi sonucunda değil, köylerde bir gerilla hareketi sonucunda kurulmuştur. Kentler, köyler tarafından kuşatılarak ele geçirilmiştir.

 

Mao‘ya göre bu strateji dünya çapında da uygulanabilir. Şöyle ki, ileri sanayi ülkeleri bir çeşit dünya kentleridir ve burjuvalaşma bu ülkelerdeki devrimci ateşi söndürmüştür.

 

Devrimin bugün, en fazla yayılma şansı az gelişmiş ülkelerde yani Mao’nun tabiriyle dünyanın köyleri diyebileceğimiz ülkelerdedir. Devrim öncelikle bu az gelişmiş ülkelerde başlayacak ardından sanayi ülkelerini kuşatacaktır.

Daha Fazla Oku