Turancılık Ne Demek? Turancılık Fikrinin Temel Özellikleri

Turancılık, pantürkizmle eş anlamlı olarak bütün Türklerin birleşmesi şeklinde tanımlanabilir. Bu anlamda Turan kavramının temelinde Türkçülük dolayısıyla milliyetçilik unsuru yer alır.    Nitekim Türkçü düşüncenin ünlü ismi Ziya Gökalp’e göre Turan kelimesi bütün Türk boylarını kapsayan büyük Türkistan’ı tanımlamak için kullanılmalıdır. ...

Kızıl Elma Ne Demek?

Kızıl Elma, Türklerin dünya hakimiyeti idealini sembolize eden en eski kavramlardan biridir. Bu anlamıyla Kızıl Elma kavramı, Türk milliyetçiliği düşüncesinin mihenk taşlarından birini oluşturur.    Kızılelma, çeşitli kaynaklarda “Mutlak dünya hâkimiyetinin sembolü”,  “Türk’ün gerçekleştirmek istediği ülkü” ya da “Türk ordusunun hedefi”...

Hümanizm Felsefesi Nedir?

Hümanizm, evrenin merkezine insanı koyan, insanın ahlaki olana ve evrenin bilgisine akıl yoluyla ulaşabileceğini savunan ve bunu yaparken dine ve tanrıya ihtiyacı olmadığını savunan felsefe akımıdır.    Rönesans döneminin bir ürünü olarak görülen hümanizm felsefesinin temsilcileri arasında Dante, Petrarca, Boccacio, Erasmus,...

Alevilik Nedir?

Alevilik, İslam dini içerisinde şekillenmiş olmakla birlikte “ortodoks” İslam anlayışı olarak bilinen Sünni ve Şii İslam geleneklerinden ayrışan, kendine özgü pratikleri olan sosyal, kültürel ve dinsel bir olgudur.    “Alevi” ifadesi gerçekte inanış ve ritüelleri birbirlerinden hayli farklı olan heterodoks toplulukları...

Tam Rekabet Piyasasının Tanımı ve Özellikleri

Tam rekabet piyasası, alıcı ve satıcıların belli koşullar altında ve hiçbir engel olmadan mübadelede bulunabildikleri piyasa ortamını tanımlar.    Büyük oranda varsayımlar üzerine kurulmuş olan “tam rekabet piyasası” kavramının gerçek hayatta bir karşılığının bulunduğunu söylemek zordur.   Kavram, genellikle iktisat biliminde...