Nedenleri ve Sonuçlarıyla Niğbolu Savaşı (1396)

Niğbolu Savaşı, 25 Eylül 1396’da Osmanlı Devleti ile Haçlı ordusu arasında gerçekleşti ve Osmanlıların mutlak zaferiyle sonuçlandı.   Dönemin padişahı Yıldırım Bayezit (1389 – 1402)’tir.   Niğbolu Zaferinin en önemli sonucu, Osmanlı Devleti’nin bu zafer sonucunda Balkanlar’daki varlığını kesinleştirmesidir.   Diğer bir ifadeyle Haçlı Seferi özelliği gösteren bu savaş sonucunda, Osmanlıların Balkanlarda kalıcı oldukları anlaşılmış, … Daha Fazla Oku

Osmanlı Devletinde Gerileme Dönemi Islahatları ve Özellikleri

Osmanlı Devleti’nde gerileme döneminin 1699 Karlofça Barış Antlaşması’yla başladığı ve bu dönemin Sultan III. Selim’in tahta çıktığı ve ayrıca Avrupa’da Fransız İhtilali’nin başladığı 1789’a kadar sürdüğü kabul edilir.   Bu dönem “Duraklama Dönemi” nin aksine, devlete ilişkin sorunların daha net bir şekilde görüldüğü ve “Avrupa’nın üstünlüğü” fikrinin büyük ölçüde kabul edildiği bir dönemdir.   Dolayısıyla … Daha Fazla Oku

Osmanlı Devletinde Duraklama Dönemi ve Özellikleri

Osmanlı tarihinde Duraklama Döneminin 1579 Sokullu Mehmet Paşanın ölümüyle başladığı ve 1699 Karlofça Barış Antlaşmasının imzalanmasıyla son bulduğu kabul edilir.   Yapılan ıslahatların kişilere bağımlı olması, devamlılığın olmaması, sorunların gerçek nedenlerinin sorgulanmaması, daha çok askeri alanlarda ıslahatlara başvurulması ve ıslahatların genelde yeniçeri, ulema ya da birtakım saray çevresi tarafından engellenmek istemesi; duraklama dönemi ıslahatlarının genel … Daha Fazla Oku

Sultan Abdülaziz Kimdir? Kısaca Dönemi (1861-1876) ve Islahatları

Sultan Abdülaziz, 32. Osmanlı padişahı ve 111. İslam halifesi olarak 25 Haziran 1861’de tahta geçti.   Sultan II. Mahmut’un oğlu olan Abdülaziz, kardeşi Abdülmecid’in ölümü üzerine tahta çıktığında 31 yaşındaydı.   Abdülaziz’in tahta geçtikten sonraki ilk icraatı, Rus tehdidine karşı ordu ve donanmanın yenilenmesi ve güçlendirilmesi oldu.   Sultan Abdülaziz Döneminde Girişilen Reformlar   Askeri … Daha Fazla Oku

Küçük Kaynarca Antlaşması: Kısaca Tarihi Önemi, Maddeleri ve Sonuçları

Küçük Kaynarca Antlaşması, Osmanlı Devleti ve Rusya arasında 26 Temmuz 1774’te imzalandı.   Antlaşmanın temel nedeni, 1768-1774 Osmanlı Rus Savaşıdır. Osmanlı Devleti ve Rusya arasındaki bu savaş, Karadeniz’e hakim olma savaşıdır.   Savaş sonucunda Osmanlı devleti, ağır bir mağlubiyet almış ve şartları son derece ağır olan Küçük Kaynarca Antlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştır.     Antlaşmanın … Daha Fazla Oku

Karlofça Barış Anlaşması: Kısaca Tarihi Önemi ve Maddeleri

Osmanlı Devletinin Batıda büyük çapta toprak kaybettiği ilk anlaşma olan Karlofça Barış Antlaşması, 1699 yılında Osmanlı Devleti ile Avusturya, Rusya, Malta Venedik ve Lehistan’dan oluşan Kutsal İttfak Devletleri arasında imzalandı.   Bu antlaşma 1683’de İkinci Viyana Kuşatmasıyla başlayan ve yaklaşık 16 yıl süren savaşların bir neticesi olarak imzalanmıştı.   Osmanlı ordusunun İkinci Viyana Kuşatmasında başarısızlığa … Daha Fazla Oku

Zitvatorok Antlaşması: Kısaca Tarihi Önemi ve Maddeleri

Zitvatorok Antlaşması, 1606 yılında Osmanlı Devletinin Duraklama Dönemi‘nde Avusturya ile imzalanmıştır.   Zitvatorok Antlaşması Sultan I. Ahmed döneminde imzalanmıştır. Döemin Avusturya kralı ise Arşidük II. Rudolf’dur.   Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında yaklaşık on beş yıl süren uzun savaş dönemini bitiren bu antlaşma ile Osmanlı Devleti, herhangi bir toprak kaybına uğramamış hatta Eğri ve Kanije kalelerini … Daha Fazla Oku

Osmanlı Devletinde Akıncılık ve Akıncılar

Akıncılık, özellikle erken Osmanlı döneminde; yeni bölgelerin fethedilmesi, iskan edilen toprakların Osmanlı kültürüyle bütünleştirilmesi ve devlet gücünün uç topraklara yani sınır bölgelerine taşınması amacıyla hizmet etmiş olan önemli bir askeri müessesedir.   Önceki Türk-İslam devletlerinde de benzer müesseseler bulunmakla birlikte, Osmanlı Devletinde akıncılığın Osman Gazi zamanında Köse Mihal’le başladığı kabul edilir. Köse Mihal, İslamı seçerek … Daha Fazla Oku

Birinci Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Topraklarını Paylaşmak İçin Yapılan Gizli Antlaşmalar

Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin özellikle Ortadoğu’daki topraklarına ilişkin İtilaf Devletleri arasında çeşitli gizli antlaşmalar imzalanmıştır.   Bu gizli antlaşmalar, 1917 Bolşevik Devrimi sonrasında Rusya’daki sosyalist hükümet tarafından dünya kamuoyuna açıklanmıştır.   Yazıda bu gizli antlaşmalar ve içerdiği hükümleri kısaca özetlenecektir.   İstanbul Anlaşması (18 Mart 1915):   İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalandı.   … Daha Fazla Oku

Ankara Savaşı (1402): Kısaca Tarihi Önemi, Nedenleri ve Sonuçları

Ankara savaşı, 28 Temmuz 1402 tarihinde Ankara yakınlarında bulunan Çubuk Ovası’nda gerçekleşmiş, savaşı Osmanlı Devleti kaybetmiştir.   Dönemin padişahı Yıldırım Beyazıt’tır.   Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da genişleme ve merkezi otoritesini güçlendirme isteği, Ankara Savaşı’nın en önemli nedenidir.    Çünkü bu sayede Osmanlı Devleti, Doğu’da Timur’un kendi hakimiyet sahası olarak gördüğü alana taşmıştır.   Tarihin gördüğü en … Daha Fazla Oku