Burjuva Nedir, Ne Demektir? Burjuvazi Kavramı ve Komünizm

Burjuva, kelime anlamı itibariyle “kentli, şehirli” demektir.   Latince “burgus (kale burcu)” kökünden gelir.   Ortaçağda şehirler surlarla çevrili olduğundan, buralarda yaşayan insanlar burjuva olarak adlandırılmıştır.   Bu anlama uygun olarak burjuvazinin Türkçe’deki karşılığı “kentsoylu” dur.      Burjuvazi ise bir sosyal sınıfı ifade eden, daha geniş bir kavramdır.   Özellikle Marksist teoride önemli bir … Daha Fazla Oku

Bürokrasi Nedir? Ne Demektir? Kısaca Tanımı ve Özellikleri

Bürokrasi, kelime anlamı itibariyle, “bürodan yönetim ya da büroların egemenliği” demektir. Kelime, Latince “koyu renkli kumaşla örtülmüş yazı masası” ve “devlet görevlilerinin çalıştığı odaları” ifade etmek için kullanılan “bureau” kelimesi ile “hakimiyet” ya da “iktidar” anlamına gelen “cratie” kelimelerinin birleştirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Modern anlamda ilk kez, fizyokrat iktisatçı Vincent de Gournay tarafından kullanıldığı kabul edilmektedir.  … Daha Fazla Oku

Peter Prensibi Kısaca Nedir?

Peter Prensibi, 1969 yılında Kanadalı bir eğitimci ve sosyolog olan Laurence Peter ve Raymond Hull tarafından yayımlanan “Peter Prensibi: Neden İşler Hep Kötü Gidiyor” adlı kitapta ortaya atılmıştır.   Peter İlkesi olarak da bilinir.   Peter Prensibine göre, kamu ya da özel, bir hiyerarşide çalışan herkes, yetersiz olduğu ve başaramayacağı bir kademeye kadar yükselme eğilimindedir.  … Daha Fazla Oku

X ve Y Teorisi (Kuramı) Nedir? Genel Özellikleri ve Temel Varsayımları

X ve Y Teorileri, ABD’li Yönetim Bilimci ve Sosyal Psikolog Douglas Mc Gregor tarafından 1957 yılında yayımlanan “The Human Side of Enterprise( İşletmenin İnsan Boyutu)” adlı eserde ortaya atılmıştır.   Çalışmasında, örgüt içinde yöneticilerin davranışlarının, diğer insanların algılama biçimine ve görüş şekline bağlı olduğunu savunan Mc Gregor’a göre insanların bir kısmı klasik yönetim kuramını temsil eden … Daha Fazla Oku

Teknokrasi Nedir? Kısaca Teknokratik Yönetim Anlayışı

Teknokrasi, bir devlet sisteminde karar vericilerin gerekli bilgi, tecrübe ve uzmanlığa sahip olan teknotratlarca oluşturulduğu yönetim biçimidir.   Dolayısıyla, Teknokrasi karar vericilerin halk oyuyla ve çoğunluk esasına göre seçildiği demokrasiden ayrılır.   Antik Yunancada uzmanlık ve beceriklilik gibi anlamlara gelen “teknikos” kelimesi ile yetki, yönetim ve otorite gibi anlamlara gelen “kratos” sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur.   … Daha Fazla Oku

Eşgüdüm Nedir?

EŞGÜDÜM KAVRAMININ TANIMI   Eşgüdüm, belli bir amaca ulaşmak için yapılan çalışmaları bütünleştirmek, bu çalışmaların birbirini tamamlamasını sağlamak ve bu çalışmaları yürüten personeli birbirine uyumlu kılmaktır.   Uyum, iş birliği ve özendirme eşgüdümün üç temel unsurudur. Eşgüdüm ve işbirliği çoğu zaman birbirine karıştırılsa da ikisini birbirinden ayırmak gerekir. İşbirliği, örgüte dâhil olanların aynı amaca ulaşmak … Daha Fazla Oku

Kamu Yönetimi Nedir?

 

Kavram Olarak Kamu Yönetimi

Kamu yönetimi nedir? sorusuna çeşitli cevaplar verilmiştir.

 

Bu cevapların her biri Kamu Yönetimi’nin çeşitli yönlerini ortaya koymaktadır. Bu açıdan Kamu yönetimi kavramının temel de dört yönü bulunduğunu söyleyebiliriz. Bunlar;

– İşlev Yönünden Kamu Yönetimi,

– Yapı Yönünden Kamu Yönetimi,

– Akademik Bir Disiplin Olarak Kamu Yönetimi ve

– Bir Meslek Olarak Kamu Yönetimi kavramlarıdır.

 

Kamu Yönetimi kavramını işlevsel yönden ele aldığımızda kamu yönetimi kavramı;

 

Halkın temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mal ve hizmetlerin üretimini; kamu politikalarının oluşturulması ve yürütülmesiyle ilgili faaliyetleri; yasaları ve idari düzenlemeleri uygulamakla ilgili süreçleri ve kamu personelinin eylem ve işlemlerini ifade eder.

Daha Fazla Oku

Hizmette Yerellik İlkesi (Subsidiarite) Ne Demektir?

Çağımızda küreselleşme eğilimlerine paralel olarak gelişen ve yoğun bir şekilde yaşanan bütünleşmeler, önceleri ekonomik, askeri, sosyal ve kültürel alanlarda işbirliği biçiminde görülürken bugün artık siyasal alanda da (Avrupa Birliği) somutlaşmaktadır. Avrupa halkları değişime bu şekilde yanıt vermeye çalışırken, kuşkusuz kendi iç dinamiklerini de bu yeni örgütlenme içine katmaya çalışmaktadır. Bu sürecin sonucu olarak yeni bir … Daha Fazla Oku

İdari Davalarda Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

  Kanun koyucu, idari davalardaki dava dilekçesi için belli bir format öngörmemiştir. Fakat dilekçede bulunması gereken hususlar vardır. Bu hususlar İYUK m.3’de belirtilmiştir.   İdare Mahkemelerinde açacağınız davalarda dava dilekçesi ile ilgili önemli hususlar şunlardır:   – Davanın açılması için verilen ilk dilekçede, belli bir idare mahkemesi, vergi mahkemesi (birden fazla vergi ve idare mahkemesi … Daha Fazla Oku

Takdir Yetkisi Nedir?

İdare açısından yetki iki şekilde ortaya çıkar:   1- Bağlı Yetki, 2- Takdir Yetkisi.   Eğer kanun koyucu belli koşulların ortaya çıkması durumunda, idareye belli eylemler yapma zorunluluğu öngörmüşse buna ‘bağlı yetki’denir. Fakat kanun koyucu bazı durumlarda, idareye seçenek sunmak suretiyle bu seçeneklerden birini seçmek ya da çizdiği çerçeve içinde hareket etmek imkânı tanıyabilir. Bu … Daha Fazla Oku