İdari İşlem Nedir? Özellikleri ve Unsurları

Kamu kurum ve kuruluşlarınca tek yanlı irade açıklaması ile hukuki sonuç yaratan, yani hukuk düzeninde değişiklik yaratan işlemlere idari işlem denir.    İdari işlemlerin en önemli özelliği onların tek yanlı ve idarenin kamu kudretini kullanarak tesis ettiği hukuki işlemler olmasıdır. İdari işlem, kamu yararı gözetilerek yapılır ve amacı bir kamu hizmetinin görülmesidir.   İdari işlemler,… Okumaya devam et İdari İşlem Nedir? Özellikleri ve Unsurları

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış

İdari Vesayet Yetkisi Nedir? Özellikleri ve Tanımı

Devlet tüzel kişiliğini temsil eden merkezi yönetimin, yerinden yönetim kuruluşları üzerinde sahip olduğu denetim yetkisine idari vesayet denir.   İdari vesayet denetiminin amacı, devlet idaresinin ve kamu hizmetlerinin bir bütün halinde ve uyum içerisinde yürütülmesini sağlamaktır.    Bu denetim türü ile yerinden yönetim kuruluşlarınının, merkezin yani devletin önceden belirlediği esas, standart ve ilkelere göre hareket… Okumaya devam et İdari Vesayet Yetkisi Nedir? Özellikleri ve Tanımı

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış

Yetki Genişliği İlkesi Nedir?

Merkezi idarenin (devlet idaresinin) taşra teşkilatının başında yer alan amirlerin yani valilerin merkeze danışmaksızın ve merkezden emir ve talimat beklemeksizin, merkez adına karar alabilme yetkilerine Yetki Genişliği denir. Yetki Genişliği ilkesinin amacı, merkezden yönetimin doğurduğu bazı sakıncaları ortadan kaldırmak ve sisteme belli oranda hız ve etkinlik kazandırabilmektir.  Bu bağlamda Türk Kamu Yönetimi açısından bakacak olursak;… Okumaya devam et Yetki Genişliği İlkesi Nedir?

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış

Kamu Tercihi Teorisi Nedir? İlkeleri ve Temel Varsayımları

Bireylerin siyasal ve ekonomik kararlarını verirken aynı dürtülerle hareket ettiklerini savunan iktisat yaklaşımına kamu tercihi teorisi denir. Anayasal İktisat ya da Maksimizasyon Yaklaşımı olarak da bilinen bu teori, William A. Niskansen, James M. Buchanan ve Dennis C. Mueller gibi teorisyenlerin görüşlerine dayanır. Kamu tercihi teorisine göre ister seçmen ister siyasetçi isterse de bürokrat olsun bütün bireyler,… Okumaya devam et Kamu Tercihi Teorisi Nedir? İlkeleri ve Temel Varsayımları

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış

Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Nedir? Tanımı ve Dayandığı İlkeler

Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Nedir? Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı, özellikle 1980’li yıllarından başından itibaren ortaya çıkan; devleti nicel anlamda küçültürken, nitel anlamda onu daha etkin ve verimli kılmayı hedefleyen bir paradigma değişimidir. Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımı; David Osborne, Ted Goebber,  Christopher Hood, Cristopher Pollitt gibi birçok teorisyen tarafından katkı sunulan ve teorik gelişmesini halen sürdüren… Okumaya devam et Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Nedir? Tanımı ve Dayandığı İlkeler

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış

William Ouchi, Z Teorisi ve Z Tipi Örgütlerin Genel Özellikleri

Z Teorisi Nedir? Z Teorisi, Japon asıllı Amerikalı ekonomist William Ouchi’nin Amerikan ve Japon şirketlerinin yönetim yapılarını karşılıklı olarak incelediği yönetim kuramıdır. Ouchi’nin aynı ismi taşıyan kitabında ayrıntılandırdığı bu kuram, özellikle 1970 ve 80’li yıllarda Japon şirketlerinin artan rekabet gücü ve üretkenliği karşısında, ABD iş piyasalarında Japon şirketlerinin örgütsel görünümü üzerine uyanan merak ve ilginin… Okumaya devam et William Ouchi, Z Teorisi ve Z Tipi Örgütlerin Genel Özellikleri

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış

Yönetişim Nedir? Tanımı ve İlkeleri

Yönetişim, toplum ve devlet ilişkilerinde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının karşılıklı etkileşimine, işbirliğine ve ortaklığına dayanan yeni bir yönetim tarzıdır. Diğer bir ifadeyle yönetişim, kamu yönetimini devlet ve siyasal faaliyet alanı ile sınırlandırmamakta, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları gibi devlet ve siyaset dışı kurumları da yönetimin vazgeçilmez unsurları olarak kabul etmektedir. Böylece… Okumaya devam et Yönetişim Nedir? Tanımı ve İlkeleri

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış

Normlar Hiyerarşisi Nedir?

Hiyerarşik bir sıra içeresinde yer alan hukuk kurallarından altta bulunanın üstte bulunan hukuk kuralına aykırı olamaması durumuna “normlar hiyerarşisi” denir.   “Hukuk Düzeni Piramidi” olarak bilinen normlar hiyerarşisi kavramı, ilk olarak Hans Kelsen isimli Avusturyalı hukukçu tarafından sistematize edilmiştir.   Bilindiği üzere hukuk, çeşitli kaynaklardan oluşur ve bu kaynakların toplamı, bir ülkenin hukuk düzenini ifade… Okumaya devam et Normlar Hiyerarşisi Nedir?

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış

Burjuva Nedir, Ne Demektir? Burjuvazi Kavramı ve Komünizm

Burjuva, kelime anlamı itibariyle “kentli, şehirli” demektir.   Latince “burgus (kale burcu)” kökünden gelir.   Ortaçağda şehirler surlarla çevrili olduğundan, buralarda yaşayan insanlar burjuva olarak adlandırılmıştır.   Bu anlama uygun olarak burjuvazinin Türkçe’deki karşılığı “kentsoylu” dur.      Burjuvazi ise bir sosyal sınıfı ifade eden, daha geniş bir kavramdır.   Özellikle Marksist teoride önemli bir… Okumaya devam et Burjuva Nedir, Ne Demektir? Burjuvazi Kavramı ve Komünizm

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış

Bürokrasi Nedir? Ne Demektir? Kısaca Tanımı ve Özellikleri

Bürokrasi, kelime anlamı itibariyle, “bürodan yönetim ya da büroların egemenliği” demektir. Kelime, Latince “koyu renkli kumaşla örtülmüş yazı masası” ve “devlet görevlilerinin çalıştığı odaları” ifade etmek için kullanılan “bureau” kelimesi ile “hakimiyet” ya da “iktidar” anlamına gelen “cratie” kelimelerinin birleştirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Modern anlamda ilk kez, fizyokrat iktisatçı Vincent de Gournay tarafından kullanıldığı kabul edilmektedir. … Okumaya devam et Bürokrasi Nedir? Ne Demektir? Kısaca Tanımı ve Özellikleri

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış