Monoteizm Nedir? Kısaca Tanımı ve Özellikleri

Yunanca “tek” manasına gelen “mono” ve “tanrı” manasına gelen “theoi” kelimelerinin birleşiminden oluşan Monoteizm kavramı, Türkçeye “tektanrıcılık” olarak çevrilmiştir.   Tektanrıcılık yani monoteizm, en basit tanımıyla yaşadığımız dünyanın ve tüm evrenin tek bir ilahi güç tarafından yaratılmış olduğuna ve yönetildiğine olan inançtır.   Monoteizm’e göre tüm insanlık, “Tanrı” olarak tanımlanan bu mutlak ve ilahi güce … Daha Fazla Oku

Deizm Nedir? Kısaca Deist Düşünce ve Temel İddiaları

Deizm, tüm dinlerin geçerliliğini reddeden, ancak yaratıcı bir gücün var olduğunu savunan inanç biçimidir. Bu inanç biçimine sahip olanlara Deist denir.    Deizm; kutsal kitapları, vahyi, peygamberleri, dini ritüelleri ve cennet, cehennem gibi inanışları kabul etmeyerek, ateizmle; evreni yaratan bir gücün olması gerektiğini düşünmek suretiyle de teizmle ortak noktalara sahiptir.     Ancak Deist Tanrı fikri, … Daha Fazla Oku

Hristiyanlık Mezhepleri Hakkında Bilgi

KATOLİKLİK

 

Katolik kelimesi evrensel anlamına gelmektedir. Kendisinin havari Petrus tarafından kurulduğunu ifade eden bu Kilise’nin merkezi yani Papalık makamı, Vatikan’dır.

 

Katoliklikte Papalık’tan başlayıp rahip yardımcısı anlamına gelen diyakoza kadar inen bir ruhbanlık sınıfı vardır ve bu ruhban sınıfının üyesi olan hiç kimse evlenemez. Malı, mülkü olamaz. Ruhban sınıfına mensup olmayanlar yani laikler ise evlenebilir ancak boşanamazlar.

 

Ritüel ve ayinler Latince yapıldığı Katoliklik mezhebinin üyelerine, günümüzde Güney ve Orta Amerika’da, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz gibi Avrupa ülkelerinde yaygın olarak rastlanmaktadır.

Daha Fazla Oku

Nasturi, Süryani ve Keldani Ne Demektir?

  Hristiyanlık bir Ortadoğu dini olarak doğdu ve uzun yüzyıllar da böyle kaldı. Doğal olarak Hristiyanlığın ilk takipçileri, ilk büyük âlimleri ya da ilk teolojik merkezleri de bu coğrafyadan çıktı.   Antakya, Urfa, Nusaybin, İskenderiye bu dini merkezlerden bazılarıydı.   Hristiyanlığın bu ilk çağlarında Ortadoğu’da Aramice’nin farklı lehçelerini konuşan topluluklardan bazıları bu yeni dinin takipçileri … Daha Fazla Oku

Yahudilik Nedir?

TANRI

Tanrı’nın birliği Yahudi inanç esaslarının temelini oluşturur. Yahudiliğin temeli kabul edilen On Emir’de ve Yahudilerin sıkça okudukları ‘Dinle Ey İsrail’ diye başlayan Şema duasında hep Tanrı’nın birliğinden bahsedilmiştir.

 

Bununla ilişkili olarak Tanrı’nın eşi, benzeri ve ortağının olmadığı, ibadetlerin sadece ona yapılacağı belirtilmiştir. Yehova’dan başka tanrılar edinmek ve puta tapmak büyük günahlardan kabul edilir.

 

Yahudi inancına göre Tanrı, tüm insanların yaratıcısı olmakla birlikte, özel olarak İsrail’in rehberi, koruyucusu ve kurtarıcısıdır. Onlar Tanrı’yı, dolayısıyla dini sadece İsrailoğullarına ait kabul ederler.

 

Daha Fazla Oku

Milat İsa’nın Gerçek Doğum Tarihi mıdır?

Milat, bilindiği gibi, Hz. İsa’nın doğduğu yıl olarak ortaya atılan tarihtir.   Ancak günümüzde Hz. İsa’nın Milattan Önce 4 veya 6. yılda doğduğu kabul edilmektedir. Araştırmacılar, bu bilgiyi İncillerde geçen bilgilere dayandırmaktadır.    Örneğin Luka İncili’ne göre İsa’nın, Roma’nın Suriye ve Yudea eyaletlerindeki ilk nüfus sayımı sırasında doğduğu söylenir. Bu sayımın MÖ 6. yüzyılda yapıldığı … Daha Fazla Oku

Bizans Dini Mimarisinde Kullanılan Bazı Kavramlar ve Bu Döneme Ait Önemli Kiliseler

Litürji: Bir dinîn törenlerine ve tapınma biçimine ilişkin kuralların tümüdür. Litürjik sözcüğü ise litürjiye ilişkin olguları niteler.
Katakomp: Roma’da ilk Hristiyanların içinde
toplanıp tapındıkları yer altı mezarlarının genel adıdır. Erken Hristiyanlar “katakomp- catacomb” kelimesini kullanmamaktaydı. Kelime Yunanca “deliğin yakınında near the hollow” demektir. Katakomplar “fossores” (“mezar kazıcıları”) adı verilen ve bir loncaya bağlı kişiler tarafından yapılmaktaydı.
Diakon: Ortodoks Kilisesi’nde rahip yardımcısı.

Daha Fazla Oku

Süryani Nedir? 8 Maddede Süryanilik Hakkında Bilgi

  Süryaniler, 451 yılında yapılan Kadıköy Konsili’ni tanımayarak, Hristiyanlık içinde bağımsız bir kol olarak ortaya çıkmışlardır. Dolayısıyla Süryaniler Hristiyanlık dinine mensup bir mezheptir, Hristiyanlığa inanırlar.   Günümüzde yaklaşık 5 milyon civarında Süryani Kilisesi’ne mensup kişinin olduğu tahmin edilmektedir.   Türkiye’de Mardin, İstanbul, Mersin, Diyarbakır’da Süryani Kilisesi’ne mensup 20.000 civarında insan bulunmaktadır. Süryani kelimesi, Asurca’dan türemiş … Daha Fazla Oku

Bahailik Dini Nedir? 11 Madde İle Bahailiğin Genel Özellikleri

Bahailik, Babîliğin kurucusu Mirza Ali Muhammed’in (ö. 1850) müridi ve halefi olan Mirza Hüseyin Ali (ö. 1892) tarafından kurulan dinî akıma denir.     Babîliğin kurucusu Mirza Ali Muhammed, el-Beyan isimli eserinde Kur’an-ı Kerim’in neshedildiğini yani hükmünün kalktığını ilan ederek, İslami emir ve yasakların hükümsüz olduğunu iddia etti. Mirza Ali Muhammed, İran’da devlete karşı başlattığı … Daha Fazla Oku

Yezidilik Nedir? Yezidiler Kimdir? 8 Maddede Yezidilik

Yezidilik ya da Ezidilik daha çok Türkiye, Irak, Suriye ve İran’da görülen bir inanç sistemine denilir. Bu gruba Yezidi isminin verilmesinin arka planında;   – İran’ın Yezd şehrinden gelen köklerinin olması,   – Farsça’da ‘melek, tanrı’ anlamında ized kelimesinin kullanılması,   – Tanrıya kulluk edenler anlamında ezidi, izidi denilmesi ile   – Emevi halifesi I. … Daha Fazla Oku