Dinler Tarihi

Mecusilik Nedir? Zerdüştlük ve Mecusiliğin İnanç Esasları

Zerdüştlük, Zerdüştilik ya da Mazdeizm olarak da bilinen Mecusilik, İran coğrafyasında ortaya çıkmış bir dindir. Kurucusu, Mecusilerce peygamber olduğu kabul edilen Zerdüşt’tür. Zerdüşt’ün yaşamı, nerede doğduğu, hangi yıllarda yaşadığı gibi konular kesin olarak bilinmemektedir.  İnanışa göre otuz yaşlarındayken Tanrı’nın temsilcisi olan vahiy meleği Vohu Mana ile karşılaşan Zerdüşt, bu melek aracılığıyla ruhsal olarak yüce tanrı Ahura Mazda’ya götürülmüştür. Böylece yeni bir…

Devamını Oku »

Monoteizm Nedir? Kısaca Tanımı ve Özellikleri

Yunanca “tek” manasına gelen “mono” ve “tanrı” manasına gelen “theoi” kelimelerinin birleşiminden oluşan Monoteizm kavramı, Türkçeye “tektanrıcılık” olarak çevrilmiştir.   Tektanrıcılık yani monoteizm, en basit tanımıyla yaşadığımız dünyanın ve tüm evrenin tek bir ilahi güç tarafından yaratılmış olduğuna ve yönetildiğine olan inançtır.   Monoteizm’e göre tüm insanlık, “Tanrı” olarak tanımlanan bu mutlak ve ilahi güce iman etmeli, onun koyduğu kurallar…

Devamını Oku »

Deizm Nedir? Kısaca Deist Düşünce ve Temel İddiaları

Deizm, tüm dinlerin geçerliliğini reddeden, ancak yaratıcı bir gücün var olduğunu savunan inanç biçimidir. Bu inanç biçimine sahip olanlara Deist denir.    Deizm; kutsal kitapları, vahyi, peygamberleri, dini ritüelleri ve cennet, cehennem gibi inanışları kabul etmeyerek, ateizmle; evreni yaratan bir gücün olması gerektiğini düşünmek suretiyle de teizmle ortak noktalara sahiptir.     Ancak Deist Tanrı fikri, birçok noktada teist tanrı anlayışından…

Devamını Oku »

Hristiyanlık Mezhepleri Hakkında Bilgi

KATOLİKLİK   Katolik kelimesi evrensel anlamına gelmektedir. Kendisinin havari Petrus tarafından kurulduğunu ifade eden bu Kilise’nin merkezi yani Papalık makamı, Vatikan’dır.   Katoliklikte Papalık’tan başlayıp rahip yardımcısı anlamına gelen diyakoza kadar inen bir ruhbanlık sınıfı vardır ve bu ruhban sınıfının üyesi olan hiç kimse evlenemez. Malı, mülkü olamaz. Ruhban sınıfına mensup olmayanlar yani laikler ise evlenebilir ancak boşanamazlar.   Ritüel…

Devamını Oku »

Nasturi, Süryani ve Keldani Ne Demektir?

  Hristiyanlık bir Ortadoğu dini olarak doğdu ve uzun yüzyıllar da böyle kaldı. Doğal olarak Hristiyanlığın ilk takipçileri, ilk büyük âlimleri ya da ilk teolojik merkezleri de bu coğrafyadan çıktı.   Antakya, Urfa, Nusaybin, İskenderiye bu dini merkezlerden bazılarıydı.   Hristiyanlığın bu ilk çağlarında Ortadoğu’da Aramice’nin farklı lehçelerini konuşan topluluklardan bazıları bu yeni dinin takipçileri oldular ve kendilerini Suryaye, Suryoyo,…

Devamını Oku »

Yahudilik Dini ve İnanç Özellikleri

Yahudilerde Tanrı Anlayışı: Yehova ve Elohim Tanrı’nın birliği Yahudi inanç esaslarının temelini oluşturur. Yahudiliğin temeli kabul edilen On Emir’de ve Yahudilerin sıkça okudukları ‘Dinle Ey İsrail’ diye başlayan Şema duasında hep Tanrı’nın birliğinden bahsedilmiştir.   Bununla ilişkili olarak Tanrı’nın eşi, benzeri ve ortağının olmadığı, ibadetlerin sadece ona yapılacağı belirtilmiştir. Yehova’dan başka tanrılar edinmek ve puta tapmak büyük günahlar arasında sayılır.…

Devamını Oku »

Milat İsa’nın Gerçek Doğum Tarihi mıdır?

Milat, bilindiği gibi, Hz. İsa’nın doğduğu yıl olarak ortaya atılan tarihtir.   Ancak günümüzde Hz. İsa’nın Milattan Önce 4 veya 6. yılda doğduğu kabul edilmektedir. Araştırmacılar, bu bilgiyi İncillerde geçen bilgilere dayandırmaktadır.    Örneğin Luka İncili’ne göre İsa’nın, Roma’nın Suriye ve Yudea eyaletlerindeki ilk nüfus sayımı sırasında doğduğu söylenir. Bu sayımın MÖ 6. yüzyılda yapıldığı düşünülmektedir.   Matta İncili’ne göre…

Devamını Oku »

Süryani Nedir? 8 Maddede Süryanilik Hakkında Bilgi

  Süryaniler, 451 yılında yapılan Kadıköy Konsili’ni tanımayarak, Hristiyanlık içinde bağımsız bir kol olarak ortaya çıkmışlardır. Dolayısıyla Süryaniler Hristiyanlık dinine mensup bir mezheptir, Hristiyanlığa inanırlar.   Günümüzde yaklaşık 5 milyon civarında Süryani Kilisesi’ne mensup kişinin olduğu tahmin edilmektedir.   Türkiye’de Mardin, İstanbul, Mersin, Diyarbakır’da Süryani Kilisesi’ne mensup 20.000 civarında insan bulunmaktadır. Süryani kelimesi, Asurca’dan türemiş bir kelime olup Asurlular anlamında…

Devamını Oku »

Bahailik Dini Nedir? 11 Madde İle Bahailiğin Genel Özellikleri

Bahailik, Babîliğin kurucusu Mirza Ali Muhammed’in (ö. 1850) müridi ve halefi olan Mirza Hüseyin Ali (ö. 1892) tarafından kurulan dinî akıma denir.     Babîliğin kurucusu Mirza Ali Muhammed, el-Beyan isimli eserinde Kur’an-ı Kerim’in neshedildiğini yani hükmünün kalktığını ilan ederek, İslami emir ve yasakların hükümsüz olduğunu iddia etti. Mirza Ali Muhammed, İran’da devlete karşı başlattığı silahlı mücadele sonucunda 1850 yılında…

Devamını Oku »

Yezidilik Nedir? Yezidiler Kimdir? 8 Maddede Yezidilik

Yezidilik ya da Ezidilik daha çok Türkiye, Irak, Suriye ve İran’da görülen bir inanç sistemine denilir. Bu gruba Yezidi isminin verilmesinin arka planında;   – İran’ın Yezd şehrinden gelen köklerinin olması,   – Farsça’da ‘melek, tanrı’ anlamında ized kelimesinin kullanılması,   – Tanrıya kulluk edenler anlamında ezidi, izidi denilmesi ile   – Emevi halifesi I. Yezid’e bağlılıkları şeklinde çeşitli görüşler…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu