Türkçülük Düşüncesinin Esasları ve Temsilcileri

Türkçülük, Osmanlı Devleti tarihinde İkinci Meşrutiyet sonrasında ortaya çıkan üç temel siyasi akımdan biridir. Diğer iki akım olan Osmanlıcılık ve İslamcılık gibi “Devlet nasıl kurtulur?” sorusuna bir yanıt olarak ortaya çıkmıştır.  Türkçülüğün, Osmanlı sınırları içerisinde gelişen son milliyetçilik olması onun en önemli özelliğidir. Nitekim, Osmanlı Devletinin kurtarıcısı olamasa da, milli mücadelenin temel siyasi felsefesi olarak… Okumaya devam et Türkçülük Düşüncesinin Esasları ve Temsilcileri

Laiklik ve Sekülerizm Kavramları Arasındaki Farklar

Köken itibariyle Latince “saecularis” ve “saeculum” sözcüklerine dayanan sekülerizm kelimesi, dünyaya ait, dünyevi gibi anlamlara gelir.  Laiklik ve Sekülerlik kavramları her ne kadar birbirlerine özdeş kavramlar gibi görünse de, aslında iki farklı kavramdır.  Laiklik ve Sekülerizm farkı için en başta şunu söyleyebiliriz: Laiklik kavramı devlete, Sekülerlik kavramı ise topluma ve bireye ilişkin bir kavramdır. Bu… Okumaya devam et Laiklik ve Sekülerizm Kavramları Arasındaki Farklar

Yayım tarihi
Sosyal Bilimler olarak sınıflandırılmış

Kuzgun Acar Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Asıl adı Abdülahet Kuzgun Çetin Acar olan ünlü Türk heykeltraş Kuzgun Acar, 28 Şubat 1928’de İstanbul’da doğmuştur.  Ortaya koyduğu eserlerle sanatçı, Türkiye’de çağdaş heykel sanatının öncülerinden sayılır. Özellikle demir, çivi, tel ve ahşap gibi malzemeler kullanarak verdiği eserlerle ön plana çıkmıştır. Geçim sıkıntısı ve bazı ailevi sorunlar içinde çocukluk ve ilk gençlik yıllarını geçiren sanatçı,… Okumaya devam et Kuzgun Acar Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Yayım tarihi
Biyografiler olarak sınıflandırılmış

Rönesans Dönemi Sanat Anlayışı ve Temsilcileri

Rönesans Nedir? Dönemin Genel Özellikleri Rönesans kelime anlamı itibariyle “yeniden doğuş” demektir. Hristiyan dininde mezhep bölünmelerinin gerçekleşmesi ve Katolik inancının kiliselerdeki hâkimiyetinin son bulması ile farklı dini yorumların önünün açılması, bilim ve sanatın da önünü açmıştır. Katolik kilisesinin baskıcı yönetimi altında geçen Ortaçağ’ın ardından Avrupa pek çok alanda bağımsızlığına kavuşmuştur. Bu alanların başında da sanat… Okumaya devam et Rönesans Dönemi Sanat Anlayışı ve Temsilcileri

Yayım tarihi
Sanat Tarihi olarak sınıflandırılmış

Barok Nedir? Barok Sanatının Özellikleri ve Temsilcileri

Barok Sanatının Genel Özellikleri Barok sanatı Avrupa’da ortaya çıkan ve sırasıyla resim ve mimaride etkisini gösteren bir anlatım biçimidir. Barok kelimesi Portekizce kökenli bir kelime olup düzensiz bir şekle sahip inci anlamına gelen “Barocco” kelimesinden gelmektedir. Barok sanatının bir dönem olarak kesin sınırları çizilemese de Barok sanat anlayışı daha çok 17. ve 18. yüzyıllarda resim,… Okumaya devam et Barok Nedir? Barok Sanatının Özellikleri ve Temsilcileri

Yayım tarihi
Sanat Tarihi olarak sınıflandırılmış

Liberal Demokrasi Nedir? Tanımı ve Özellikleri

Liberal Demokrasi, tüm devlet örgütlenmesinin temeline bireysel hak ve özgürlükleri koyan çoğulculuk, serbest piyasa ekonomisi, sivil toplum gibi unsurlara göre şekillenmiş, bireyin siyasi ve hukuki haklarının en geniş biçimde korunmasını savunan demokrasi anlayışıdır. Batı Demokrasisi ya da Anayasal Demokrasi olarak da adlandırılan “liberal demokrasi” kavramı, anayasal olarak sınırlandırılmış bir demokrasi anlayışını ifade eder. Çoğulcu Demokrasi… Okumaya devam et Liberal Demokrasi Nedir? Tanımı ve Özellikleri

Yayım tarihi
Siyaset Bilimi olarak sınıflandırılmış

Mecusilik Nedir? Zerdüştlük ve Mecusiliğin İnanç Esasları

Zerdüştlük, Zerdüştilik ya da Mazdeizm olarak da bilinen Mecusilik, İran coğrafyasında ortaya çıkmış bir dindir. Kurucusu, Mecusilerce peygamber olduğu kabul edilen Zerdüşt’tür. Zerdüşt’ün yaşamı, nerede doğduğu, hangi yıllarda yaşadığı gibi konular kesin olarak bilinmemektedir.  İnanışa göre otuz yaşlarındayken Tanrı’nın temsilcisi olan vahiy meleği Vohu Mana ile karşılaşan Zerdüşt, bu melek aracılığıyla ruhsal olarak yüce tanrı Ahura… Okumaya devam et Mecusilik Nedir? Zerdüştlük ve Mecusiliğin İnanç Esasları

Yayım tarihi
Dinler Tarihi olarak sınıflandırılmış

Uluslarası İlişkilerde İdealizm ve Temel Varsayımları

İdealizm, kökleri Antik Dönem’e kadar uzanan ve var olanların düşünceye (idea=fikir) dayandığını kabul eden felsefi yaklaşıma verilen isimdir.   Uluslararası ilişkiler bağlamında değerlendirildiğinde ise idealizm, barışın nasıl kalıcı olabileceğine ve ideal bir dünya düzeninin nasıl kurulabileceğine yanıt arayan uluslararası ilişkiler kuramının adıdır.   Bu yönde bilimsel iddialar geliştirenler ise “idealist” olarak adlandırılır.   Uluslararası ilişkiler… Okumaya devam et Uluslarası İlişkilerde İdealizm ve Temel Varsayımları

Uluslarası İlişkilerde Pluralizm Teorisi ve Temel Varsayımları

Pluralizm, uluslarararası ilişkiler disiplininin idealizm ve realizmle birlikte üç klasik kuramından birini oluşturur. Çoğulculuk anlamına gelen pluralist yaklaşım, liberal felsefe temeline ve onun özgürlük anlayışına dayanan bir bakış açısını yansıtmaktadır.   Devleti; tek parça, bütüncül ve uluslararası sistemin en temel aktörü olarak kabul eden realist anlayışa bir tepki olarak doğduğu için bu adı almıştır.   Uluslararası sistemin… Okumaya devam et Uluslarası İlişkilerde Pluralizm Teorisi ve Temel Varsayımları

Uluslararası İlişkilerde Realizm ve Temel Varsayımları

Realizm Nedir? Uluslararası ilişkilerde fikirlerden,  düşüncelerden, ideallerden ziyade somut gerçekliğin ve çatışmaların dikkate alındığı teorik yaklaşıma  realizm yani gerçekçilik denir.   Realizm, uluslararası ilişkiler disiplinin baskın kuramsal yaklaşımıdır. Çünkü bugüne değin uluslararası ilişkiler disiplininde yapılan araştırma, inceleme ve yayınların büyük bölümü realizmin yani gerçekçi kuramın bakış açısıyla ortaya konulmuştur.   Kendilerinden önceki dönemin barışçıl ve… Okumaya devam et Uluslararası İlişkilerde Realizm ve Temel Varsayımları