Cengiz Han ve Moğollar Türk Mü?

Moğollar ve Türkler tarihsel ve kültürel olarak birbirlerinden oldukça etkilenen ve aynı dil ailesine mensup olan iki ayrı etnik topluluktur.     Moğolların Türk olduklarını ispatlamaya yönelik bazı iddalar ortaya atılmıştır. Ancak bu iddialar, hemen hemen aynı coğrafyada yaşayan ve benzer kültürel unsurları paylaşan iki ayrı ulusun, bazı tarihi kaynaklarda birlikte zikredilmesinden kaynaklıdır.   Moğollar… Okumaya devam et Cengiz Han ve Moğollar Türk Mü?

Sokollu Mehmet Paşa Kimdir? Kısaca Hayatı, Projeleri ve Başarıları

Kanuni Sultan Süleyman’ın son sadrazamı olan Sokollu Mehmet Paşa, gerek Osmanlı Devleti’nin zirvede bulunduğu dönemi simgelemesi gerek askeri ve siyasi icraatları, gerekse de “Don-Volga Kanal Projesi” gibi vizyoner projeleriyle en büyük Osmanlı sadrazamlarından biri olarak kabul edilir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde ilk olarak Osmanlı Donanmasının Kaptan-ı Deryalığına getirilen Sokullu Mehmet Paşa, ardından Kanuni Sultan Süleyman’ın… Okumaya devam et Sokollu Mehmet Paşa Kimdir? Kısaca Hayatı, Projeleri ve Başarıları

Yayım tarihi
Osmanlı Tarihi olarak sınıflandırılmış

Yetki Genişliği İlkesi Nedir?

Merkezi idarenin (devlet idaresinin) taşra teşkilatının başında yer alan amirlerin yani valilerin merkeze danışmaksızın ve merkezden emir ve talimat beklemeksizin, merkez adına karar alabilme yetkilerine Yetki Genişliği denir. Yetki Genişliği ilkesinin amacı, merkezden yönetimin doğurduğu bazı sakıncaları ortadan kaldırmak ve sisteme belli oranda hız ve etkinlik kazandırabilmektir.  Bu bağlamda Türk Kamu Yönetimi açısından bakacak olursak;… Okumaya devam et Yetki Genişliği İlkesi Nedir?

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış

Genel Hatlarıyla Durumsallık Yaklaşımı Nedir?

Durumsallık Yaklaşımı, her yer ve zamanda geçerli en iyi bir organizasyon yapısı ve yönetim ilkesi olmadığını, bunların şartlara bağlı değişkenler olduğunu savunan yönetim bilimi yaklaşımıdır. Klasik ve neo-klasik örgüt kuramlarının en iyi örgütlenme ilkeleri ve en iyi örgüt yapısı konusundaki görüşlerinin yetersizliğine vurgu yapan Durumsallık Yaklaşımına göre örgütler, değişken çevresel koşullara uyum sağlayabilen açık sistemlerdir.… Okumaya devam et Genel Hatlarıyla Durumsallık Yaklaşımı Nedir?

Yayım tarihi
Sosyal Bilimler olarak sınıflandırılmış

Kutadgu Bilig Nedir? Özeti, Önemi ve Değerlendirmesi

Kutadgu Bilig, Karahanlılar Devletinde vezirlik yapan Yusuf Has Hacip tarafından 1070 yılında yazıldı. Dili Türkçedir. Anlamı, “Mutluluk Veren Bilgi” ya da “Hükümranlık Bilgisi” olan eser, dönemin Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Kara Han’a sunulmuştur.  Eserin kaleme alındığı 11. yüzyıl, Karahanlı Devletinin İslamiyet’i benimsemesiyle başlayan Türk-İslam kültürünün ilk devresi olarak kabul edilir. Bu anlamda Kutadgu Bilig, Kaşgarlı… Okumaya devam et Kutadgu Bilig Nedir? Özeti, Önemi ve Değerlendirmesi

Kamu Tercihi Teorisi Nedir? İlkeleri ve Temel Varsayımları

Bireylerin siyasal ve ekonomik kararlarını verirken aynı dürtülerle hareket ettiklerini savunan iktisat yaklaşımına kamu tercihi teorisi denir. Anayasal İktisat ya da Maksimizasyon Yaklaşımı olarak da bilinen bu teori, William A. Niskansen, James M. Buchanan ve Dennis C. Mueller gibi teorisyenlerin görüşlerine dayanır. Kamu tercihi teorisine göre ister seçmen ister siyasetçi isterse de bürokrat olsun bütün bireyler,… Okumaya devam et Kamu Tercihi Teorisi Nedir? İlkeleri ve Temel Varsayımları

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış

Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Nedir? Tanımı ve Dayandığı İlkeler

Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Nedir? Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı, özellikle 1980’li yıllarından başından itibaren ortaya çıkan; devleti nicel anlamda küçültürken, nitel anlamda onu daha etkin ve verimli kılmayı hedefleyen bir paradigma değişimidir. Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımı; David Osborne, Ted Goebber,  Christopher Hood, Cristopher Pollitt gibi birçok teorisyen tarafından katkı sunulan ve teorik gelişmesini halen sürdüren… Okumaya devam et Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Nedir? Tanımı ve Dayandığı İlkeler

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış

William Ouchi, Z Teorisi ve Z Tipi Örgütlerin Genel Özellikleri

Z Teorisi Nedir? Z Teorisi, Japon asıllı Amerikalı ekonomist William Ouchi’nin Amerikan ve Japon şirketlerinin yönetim yapılarını karşılıklı olarak incelediği yönetim kuramıdır. Ouchi’nin aynı ismi taşıyan kitabında ayrıntılandırdığı bu kuram, özellikle 1970 ve 80’li yıllarda Japon şirketlerinin artan rekabet gücü ve üretkenliği karşısında, ABD iş piyasalarında Japon şirketlerinin örgütsel görünümü üzerine uyanan merak ve ilginin… Okumaya devam et William Ouchi, Z Teorisi ve Z Tipi Örgütlerin Genel Özellikleri

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış

Yönetişim Nedir? Tanımı ve İlkeleri

Yönetişim, toplum ve devlet ilişkilerinde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının karşılıklı etkileşimine, işbirliğine ve ortaklığına dayanan yeni bir yönetim tarzıdır. Diğer bir ifadeyle yönetişim, kamu yönetimini devlet ve siyasal faaliyet alanı ile sınırlandırmamakta, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları gibi devlet ve siyaset dışı kurumları da yönetimin vazgeçilmez unsurları olarak kabul etmektedir. Böylece… Okumaya devam et Yönetişim Nedir? Tanımı ve İlkeleri

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış

Birinci Beş Yıllık Sanayi Planının Özellikeri ve Sonuçları

Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı (1934-1938) 8 Ocak 1934 tarihinde yürürlüğe girdi.    Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı, 1930’lu yıllardan itibaren uygulamaya konan devletçi ekonomi politikasının bir sonucuydu. Dönemin koşulları itibariyle devletçi ekonomi Türkiye için adeta bir zorunluluktu. Çünkü ortada ne doğru düzgün bir sanayi ne de bu sanayiyi kuracak olan bir sermaye sınıfı vardı.… Okumaya devam et Birinci Beş Yıllık Sanayi Planının Özellikeri ve Sonuçları