Proletarya Nedir? Ne Demektir? Kısaca Anlamı

Proletarya Kelimesinin Tanımı   Proletarya, genellikle Marksist yani Komünist literatürde kullanılan bir kavramdır.    Üretim araçlarına sahip olmadığı için, emek gücünü belirli bir ücret karşılığında, sermaye sahiplerine satan insana proleter, bu insanların oluşturduğu sınıfa ise proletarya denir.    Bir başka ifadeyle, belli bir ücret karşılığında maaşlı çalışan kesime proletarya denir.    Burada alınan maaşın az ya … Daha Fazla Oku

Sosyal Devlet Nedir? Kısaca Sosyal Refah Devleti Anlayışı

Yurttaşlarına insan onuruna yakışan asgari bir yaşam düzeyini sağlamak, onların sosyal ve ekonomik refahını korumak ve iyileştirmek adına etkin rol ve sorumluluk alan devlete Sosyal Devlet, bu devlet anlayışına ise Sosyal Devlet anlayışı denir.   Sosyal devlet, toplumda sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı konumda bulunan insanlar lehine müdahalelerde bulunur. Toplumsal eşitsizlikleri gidermek üzere önlemler alır. … Daha Fazla Oku

Sosyal Politikanın Uluslararası Araçları Nelerdir?

Bozulan sosyal barışın sağlanmasında, ulusal sendikal hareketlerin uluslararası boyut kazanması ve uluslararası baskıyı artırması, kapitalist anlayışa karşıt düşünce hareketlerinin güç kazanması, siyasal barışın sosyal adaletle desteklenmediği sürece kalıcı olamayacağı düşüncesinin öne çıkması ve uluslararası rekabetin eşitlenmesi düşüncesi, uluslararası sosyal politika araçlarının doğumunu ve gelişimini hazırlayan temel nedenlerdir.   Asıl gelişmelerin 1. Dünya Savaşı sonrasında yaşandığı … Daha Fazla Oku

Sosyal Politikanın Ulusal Araçları Nelerdir?

  Kamu Müdahalesi Araçları   Kamu müdahalesi, devlet gücü ile ekonomik ve/veya sosyal bir gelişmenin ortaya çıkardığı sorunların giderilmesi demektir. Kamu müdahalesi, sanayi kapitalizminin neden olduğu, bozulan işçi işveren ilişkilerinin devlet eli ile düzenlenmesine yönelik yasal düzenlemeleri, kamunun kurduğu kurumları ve yaptığı politikaları kapsamıştır. Ancak zaman içerisinde kamu müdahalesi araçlarında önemli ölçüde değişim yaşanmıştır. Devlet … Daha Fazla Oku

Sosyal Politika Nedir? Sosyal Politika Kavramı ve Özellikleri

Sosyal politika en genel anlamıyla, kamu yararı gözetilerek devlet eliyle yürütülmesi gereken sağlık, eğitim, savunma, bayındırlık ve işgücü piyasası gibi politikaların tümünü ifade eder.   Kamu yararı gözetilerek bu alanlara yapılan devlet müdahaleleri sosyal politikanın çalışma alanını oluşturur.   Sosyal politika, bu özelliği dolayısıyla kamuya ait politikalardır ve devlet eliyle yürütülür. Ancak sosyal politikaların oluşturulması … Daha Fazla Oku

Sosyal Politika Nedir? Kişi ve Konu Bakımından Neyi Kapsar?

Politika, “belirli bir amaca yönelik önlemler bütününü” anlamını taşımaktadır.   Sosyal politika ise devletin belirlenen toplumsal amaç ve hedeflere ulaşmak için aldığı kararlar ve yürüttüğü uygulamalar bütünü anlamı taşımaktadır.   Sosyal politika literatüründe, sosyal politikanın bir bilim dalı olarak ortaya çıkış sürecine ve sosyal politikanın kapsamındaki farklılığa ilişkin olarak ikili bir tanıma gidildiği görülmektedir: Dar … Daha Fazla Oku