Takrir-i Sükûn Dönemi Gelişmeler Nelerdir?

Cumhuriyet tarihimizde, Takrir-i Sükun dönemi 4 Mart 1925 – 4 Mart 1929 tarihleri arasını kapsar. Pek çok gelişmenin yaşandığı dönemin bu isimle anılmasının nedeni, Şeyh Said İsyanını bastırmak amacıyla İsmet İnönü hükümeti tarafından çıkarılan Takrir-i Sükûn Kanunudur.   Bu dönem Şeyh Said isyanının bastırılmasının yanı sıra pek çok önemli devriminde hayata geçirildiği bir dönem olması … Daha Fazla Oku

Papa Eftim ve Türk Ortodoks Patrikhanesi

Türk Ortodoks Patrikhanesi, Birinci Dünya Savaşı sırasında Fener Rum Patrikhanesinin yıkıcı faaliyetlerine katılmak istemeyen Ortodoks Hristiyan Türklerin (Karamanlılar) çabaları sonucunda, Büyük Taarruzun hemen ardından kurulan Türk kilisesidir.   Pavlos Karahisaridis ya da sonraki adıyla Zeki Erenerol, Papa Eftim ünvanıyla kilisenin ilk patriği olmuştur.   Kendilerine Karamanlı denilen topluluk, Ortodoks Hıristiyan olmakla birlikte, Türkçe konuşmakta ve … Daha Fazla Oku

Güneş Motel Olayı Nedir? Ne Zaman, Nerede ve Nasıl Gerçekleşmiştir?

Güneş Motel Olayı, 1977’de, iktidardaki Adalet Partisi’nden istifa eden 11 milletvekilinin Ecevit liderliğindeki CHP’ye geçmesi olayıdır.   Milletvekilleriyle CHP’ye geçiş konusunda yapılan görüşmeler, İstanbul Florya’daki Güneş Motel’de gerçekleştiği için, olay siyasal tarihimize bu şekilde geçmiştir.   Güneş Motel olayı sonrasında, 31 Aralık 1977‘de yapılan gensoru oylamasıyla, Süleyman liderliğindeki II. Milliyetçi Cephe Hükümeti Meclis’ten güvenoyu alamayarak … Daha Fazla Oku

Mübadele Nedir? Kısaca Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Hakkında Bilgi

Mübadele “değiş-tokuş” anlamına gelen Arapça kökenli bir sözcüktür.   Tarihimizde genel olarak  “Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi” ni anlatmak için kullanılır.   Türk-Yunun Nüfus mübadelesi, 1923 yılında Lozan Konferansı‘nda kararlaştırıldı.   Buna göre Türkiye’deki Rumlarla Yunanistan’da bulunan Türkler, karşılıklı olarak yer değiştirecekti.   Ancak, 30 Ekim 1918’den yani Mondros Mütarekesinin imzalanmasından önce İstanbul’a yerleşmiş olan Rumlar ile … Daha Fazla Oku

Asya Tipi Üretim Tarzı Nedir? Kısaca Tanımı ve Türkiye’de ATÜT Tartışmaları

ATÜT Kavramının Tanımı ve Genel Özellikleri   Batı toplumlarını açıklamak için geliştirdiği toplum modelleriyle (İlkel-Komünal Toplum, Antik Toplum, Feodal Toplum ve Burjuva Toplumu) Doğu toplumlarını açıklamakta güçlük çeken Karl Marx, bu nedenle çeşitli yazılarında doğu toplumlarının farklı bir üretim biçimine sahip olduğunu ileri sürmüş ve böylece yeni bir kavram geliştirmiştir.   Bu kavram, “Asya Tipi … Daha Fazla Oku

Milli Mücadeleye Yararlı ve Zararlı Cemiyetler Hangileridir?

Milli Mücadeleye Yararlı Cemiyetler   Osmanlı Devletinin Mondros Mütarekesinin ardından başlayan işgallere karşı tepkisiz kalması sonucunda, Türk milleti kendi kendini örgütlemiş ve mücadeleye girişmiştir.    Bu amaçla işgallere karşı bölgesel özellikler taşıyan çok sayıda cemiyet kurulmuştur.   Bu cemiyetler, Sivas Kongresinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri adı altında tek bir çatı altında toplanmalarına dek, … Daha Fazla Oku

EMİNSU Olayı Nedir?

EMİNSU Olayı; orduda 27 Mayıs Darbesinin ardından, 2 Ağustos 1960’ta çıkarılan bir kanunla gerçekleştirilen geniş çaplı bir tasfiye hareketidir.   Adını tasfiye edilen subaylar tarafından kurulan Emekli İnkilap Subayları Derneği’nden (EMİNSU) alır.    Darbeyi gerçekleştiren Milli Birlik Komitesi, darbenin hemen ardından orduda geniş çaplı bir tasfiye hareketini gündemine aldı.   Çünkü Milli Birlik Komitesi, içinden … Daha Fazla Oku

Vagon Li (Wagon-Lits) Olayı Nedir? Kısaca Nedeni ve Sonuçları

Vagon-Lits olayı; 22 Şubat 1933’de, Wagon-Lits Şirketinin Beyoğlu Şube Müdürü Mösyö Jannonive ile memur Naci Bey arasında başlayan dil tartışmasının, kısa bir süre içerisinde ulusal bir mesele haline gelmesi olayıdır.   Fransız Wagon Lits şirketi, Cumhuriyetin ilk yıllarında Ankara ile İstanbul arasındaki yataklı vagonları işletmekteydi.   Özellikle yeni başkent ile eski başkent arasında sık sık … Daha Fazla Oku

1961 Anayasası: Genel Özellikleri ve Önemli Maddeleri

1961 Anayasasının Genel Özellikleri   1961 Anayasası, 1960 Askeri Müdahalesi tarafından kurulan Temsilciler Meclisi tarafından hazırlanmış ve 9 Temmuz 1961’de halkoyuna sunularak kabul edilmiştir. 1961 Anayasası Türk tarihinde, halkoylamasına sunularak kabul edilen ilk anayasadır.    Tek parti döneminde ve ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü şartlar göz önünde bulundurularak hazırlanan 1924 Anayasası‘nın, artık çok partili hayata geçmiş … Daha Fazla Oku

Kurtuluş Savaşının Özeti ve Kronolojisi

Kurtuluş Savaşı, 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkmasıyla başlar ve 24 Temmuz 1923’te Lozan Barış Antlaşmasının imzalanmasıyla son bulur.   Milli Mücadele, İstiklal Harbi ya da İstiklal Savaşı olarak da bilinir ve Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde yürütülmüştür.     Kurtuluş Savaşı’nın Hazırlık Safhası: Kongreler ve Genelgeler Dönemi   Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919): Mustafa … Daha Fazla Oku