Nedenleri ve Sonuçlarıyla Kısaca Kırım Savaşı

Kırım Savaşı’nın görünen nedeni, “Kutsal Yerler” sorunudur.   Osmanlı İmparatorluğuna ait Filistin’de iki büyük Hristiyanlık mezhebi olan Katolik ve Ortodokslar arasında çıkan sorunu bahane eden Rusya, Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yer alan tüm Ortodoksların Rus himayesine bırakılmasını istemiştir.   Osmanlı, egemenlik haklarının çiğnenmesi anlamına gelecek bu teklifi, özellikle Fransa ve İngiltere’nin desteğiyle reddetmiş ve Ekim … Daha Fazla Oku

Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı’na Girmesi ve Savaştığı Cepheler

Osmanlı’nın Savaşa Girmesi Osmanlı İmparatorluğu, II. Abdülhamit döneminden itibaren İngiltere, Fransa ve Rusya’ya karşı, Avrupa’nın yükselen gücü olan Almanya ile ittifaka girmiştir.   Bu ittifak İkinci Meşrutiyet’in ardından kurulan İttihat ve Terakki Cemiyeti iktidarı döneminde de devam etmiştir.   Aslında İttihat ve Terakki ilk etapta, İmparatorluğun dış politikasını değiştirmek ve İngiltere ve Fransa ile ittifak … Daha Fazla Oku

Misak-ı Milli Nedir? Kısaca Misak-ı Milli Kararları

Misak-ı Milli Kararları, 28 Ocak 1920’de kabul edilmiştir. Misak-ı Milli Kararları, Atatürk’ün liderliğinde toplanan Erzurum ve Sivas Kongrelerinde vatanın kurtuluşu için saptanan ilkelerin, Osmanlı Mebusan Meclisince de kabul edildiğini göstermesi açısından önemlidir. Böylece Türk milleti, düşman işgaline karşı direneceğini tüm dünyaya duyurmuştur.    Mustafa Kemal Paşa’nın Erzurum Mebusu olarak yer aldığı Son Osmanlı Mebusan Meclisinde … Daha Fazla Oku

Mondros Mütarekesi Hakkında Kısaca Bilgi

Mondros Ateşkes Antlaşması ya da Mondros Mütarekesi olarak bilinen anlaşma 30 Ekim 1918’de, Ege Denizinin Limni Adasında bulunan Mondros limanındaki Agamennon zırhlısında imzalandı.   Mondros Mütarekesinin imzalanmasıyla Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşından yenilgiyle çıkmış olduğunu kabul etti.    Mütareke görüşmeleri sırasında İtilaf devletlerini İngiliz Amiral Calthorpe temsil ederken; Osmanlı Devleti, Bahriye Nazırı Rauf (Orbay) Bey … Daha Fazla Oku

Kısaca 3. Selim Dönemi: Islahatlar, Reformlar ve Nizam-ı Cedid

Osmanlı Devletinde yaşanan ilk ciddi reform girişimleri, Fransız Devrimi‘nin gerçekleştiği 1789 yılında tahta çıkmış olan III. Selim dönemine aittir.    III. Selim, Şehzadelik dönemini saraya kapatılmış bir şekilde geçirmiş olsa da, Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip etmiş ve devletin kötü gidişatını durdurabilmek adına Batılı tarzda reformlar yapılmasını gerekli görmüştür.   Bu sebeple, gerek yerli gerekse yabancı … Daha Fazla Oku

Nedenleri ve Sonuçlarıyla Kısaca Balkan Savaşları

Balkan Savaşlarının Nedenleri  Balkanlar, özellikle 19. yüzyılın başlarından itibaren sadece Osmanlı’nın değil neredeyse tüm Avrupa’nın en sorunlu ve kritik coğrafyalarından biri konumuna gelmişti.   Osmanlı’ya “hasta adam” teşhisi konulduğundan beri, Balkanlardaki Osmanlı egemenliği artık sona ermiş sayılıyor ve büyük devletler bölgeyi kendi çıkarlarına göre yeniden dizayn etmeye çalışıyordu.   Uzun yıllar Osmanlı egemenliği altında bulunan … Daha Fazla Oku

Kısaca II. Abdülhamit Dönemi ve Islahatları

Osmanlı Devletinde II. Abdülhamit dönemi, 31 Ağustos 1876’da başlar ve Abdülhamit’in 33 senelik saltanatının ardından tahttan indirildiği 27 Nisan 1909‘da biter.  Meşruiyet rejimine geçmekte direnen Sultan Abdülaziz’i tahttan indiren Osmanlı bürokrasisi, V. Murat’ı tahta geçirmişti.   Ancak V. Murat tahta geçmesinden kısa bir süre sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başladığından kısa bir süre sonra tahttan indirildi.  … Daha Fazla Oku

Fetret Devri Kısaca Nedir?

Osmanlı Devleti, Ankara Savaşı’nda yenilgiye uğramasının ve Yıldırım Beyazıt’ın Timur tarafından esir edilmesinin ardından bir taht kavgasının içine düşmüştür.   Yıldırım Bayezid’in dört oğlu yani dört şehzadesi arasında 1402 yılında başlayan bu taht kavgası,  Çelebi Mehmet’in 1413 yılında iktidara tam anlamıyla hâkim olmasına kadar geçen 11 yıllık dönemi kapsar ve bu dönem Osmanlı tarihinde  FETRET … Daha Fazla Oku

4. Murat Kimdir? Kısaca Dördüncü Murat Dönemi

Dördüncü Murat, 17. Osmanlı padişahıdır. Yeniçeri Ocağını kaldırmaya çalıştığı için çıkan isyan neticesinde öldürülen abisi II. Osman’ın yani Genç Osman’ın yerine 1623 yılında tahta geçmiştir. 1640’taki ölümüne dek sadece 7 yıl tahtta kalabilmiştir.   Tahta geçtiğinde sadece 11 yaşındadır. Bu nedenle devlet işleri bir müddet annesi Kösem Sultan tarafından idare edilmiştir. IV. Murat, II. Osman’a … Daha Fazla Oku

2. Mahmut Dönemi Islahatları Kısaca Nelerdir?

İkinci Mahmut, 3. Selim’in ardından tahta çıkmıştır. 30. Osmanlı Padişahı olup babası Sultan 1. Abdülhamit’tir. 1808’de tahta çıkan II. Mahmut, 1839’daki ölümüne dek yaklaşık 31 yıl tahtta kalmıştır.   Bir yeniçeri isyanı sırasında Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa’nın yardımlarıyla tahta çıkabilen İkinci Mahmut, tahta geçince Alemdar Mustafa Paşa’nın desteğine karşılık olarak ayanlarla Sened-i İttifak anlaşmasını imzalamak zorunda … Daha Fazla Oku