Peter Prensibi Kısaca Nedir?

Peter Prensibi, 1969 yılında Kanadalı bir eğitimci ve sosyolog olan Laurence Peter ve Raymond Hull tarafından yayımlanan “Peter Prensibi: Neden İşler Hep Kötü Gidiyor” adlı kitapta ortaya atılmıştır.   Peter İlkesi olarak da bilinir.   Peter Prensibine göre, kamu ya da özel, bir hiyerarşide çalışan herkes, yetersiz olduğu ve başaramayacağı bir kademeye kadar yükselme eğilimindedir. … Okumaya devam et Peter Prensibi Kısaca Nedir?

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış

X ve Y Teorisi (Kuramı) Nedir? Genel Özellikleri ve Temel Varsayımları

X ve Y Teorileri, ABD’li Yönetim Bilimci ve Sosyal Psikolog Douglas Mc Gregor tarafından 1957 yılında yayımlanan “The Human Side of Enterprise( İşletmenin İnsan Boyutu)” adlı eserde ortaya atılmıştır.   Çalışmasında, örgüt içinde yöneticilerin davranışlarının, diğer insanların algılama biçimine ve görüş şekline bağlı olduğunu savunan Mc Gregor’a göre insanların bir kısmı klasik yönetim kuramını temsil eden… Okumaya devam et X ve Y Teorisi (Kuramı) Nedir? Genel Özellikleri ve Temel Varsayımları

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış

Teknokrasi Nedir? Kısaca Teknokratik Yönetim Anlayışı

Teknokrasi, bir devlet sisteminde karar vericilerin gerekli bilgi, tecrübe ve uzmanlığa sahip olan teknotratlarca oluşturulduğu yönetim biçimidir.   Dolayısıyla, Teknokrasi karar vericilerin halk oyuyla ve çoğunluk esasına göre seçildiği demokrasiden ayrılır.   Antik Yunancada uzmanlık ve beceriklilik gibi anlamlara gelen “teknikos” kelimesi ile yetki, yönetim ve otorite gibi anlamlara gelen “kratos” sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur.  … Okumaya devam et Teknokrasi Nedir? Kısaca Teknokratik Yönetim Anlayışı

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış

Eşgüdüm Nedir?

eşgüdüm

EŞGÜDÜM KAVRAMININ TANIMI   Eşgüdüm, belli bir amaca ulaşmak için yapılan çalışmaları bütünleştirmek, bu çalışmaların birbirini tamamlamasını sağlamak ve bu çalışmaları yürüten personeli birbirine uyumlu kılmaktır.   Uyum, iş birliği ve özendirme eşgüdümün üç temel unsurudur. Eşgüdüm ve işbirliği çoğu zaman birbirine karıştırılsa da ikisini birbirinden ayırmak gerekir. İşbirliği, örgüte dâhil olanların aynı amaca ulaşmak… Okumaya devam et Eşgüdüm Nedir?

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış

Kamu Yönetimi Nedir?

  Kavram Olarak Kamu Yönetimi Kamu yönetimi nedir? sorusuna çeşitli cevaplar verilmiştir.   Bu cevapların her biri Kamu Yönetimi’nin çeşitli yönlerini ortaya koymaktadır. Bu açıdan Kamu yönetimi kavramının temel de dört yönü bulunduğunu söyleyebiliriz. Bunlar; – İşlev Yönünden Kamu Yönetimi, – Yapı Yönünden Kamu Yönetimi, – Akademik Bir Disiplin Olarak Kamu Yönetimi ve – Bir… Okumaya devam et Kamu Yönetimi Nedir?

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış

Hizmette Yerellik İlkesi (Subsidiarite) Ne Demektir?

Çağımızda küreselleşme eğilimlerine paralel olarak gelişen ve yoğun bir şekilde yaşanan bütünleşmeler, önceleri ekonomik, askeri, sosyal ve kültürel alanlarda işbirliği biçiminde görülürken bugün artık siyasal alanda da (Avrupa Birliği) somutlaşmaktadır. Avrupa halkları değişime bu şekilde yanıt vermeye çalışırken, kuşkusuz kendi iç dinamiklerini de bu yeni örgütlenme içine katmaya çalışmaktadır. Bu sürecin sonucu olarak yeni bir… Okumaya devam et Hizmette Yerellik İlkesi (Subsidiarite) Ne Demektir?

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış

İdare Mahkemesinde Dava Dilekçesi Nasıl Yazılmalı?

  Kanun koyucu, idari davalardaki dava dilekçesi için belli bir format öngörmemiştir. Fakat dilekçede bulunması gereken hususlar vardır. Bu hususlar İYUK m.3’de belirtilmiştir.   İdare Mahkemelerinde açacağınız davalarda dava dilekçesi ile ilgili önemli hususlar şunlardır:   – Davanın açılması için verilen ilk dilekçede, belli bir idare mahkemesi, vergi mahkemesi (birden fazla vergi ve idare mahkemesi… Okumaya devam et İdare Mahkemesinde Dava Dilekçesi Nasıl Yazılmalı?

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış

Takdir Yetkisi Nedir?

İdare açısından yetki iki şekilde ortaya çıkar:   1- Bağlı Yetki, 2- Takdir Yetkisi.   Eğer kanun koyucu belli koşulların ortaya çıkması durumunda, idareye belli eylemler yapma zorunluluğu öngörmüşse buna ‘bağlı yetki’denir. Fakat kanun koyucu bazı durumlarda, idareye seçenek sunmak suretiyle bu seçeneklerden birini seçmek ya da çizdiği çerçeve içinde hareket etmek imkânı tanıyabilir. Bu… Okumaya devam et Takdir Yetkisi Nedir?

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış

İdari Yargıda Görülen Dava Türleri ve İdari Yargının Genel Özellikleri

İdari Yargının Özellikleri   İdari yargıda dava bir idari makama yani kamu tüzel kişiliğine karşı açılır. Bu yargılama usulünde üç temel ilke vardır:   – İdari yargı duruşmalar üzerinden yürütülmez ancak tarafların isteğine bağlı olarak, bir kereye mahsus olmak üzere karar vermeden hemen önce duruşma yapılabilir. Temyiz aşamasında ise sadece tarafların isteği yeterli değildir. Hâkiminde… Okumaya devam et İdari Yargıda Görülen Dava Türleri ve İdari Yargının Genel Özellikleri

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış

Çevre Etiği ve Çevre Hakkı Nedir?

  Çevre Etiği Nedir?   İnsanın doğa karşısında nasıl davranması gerektiğini sorgulayan çevre etiği, insanın canlı ve cansız varlıklara karşı olan davranışlarında ideal olanın ne olduğunu bulmaya çalışan bir yaklaşımı ifade etmektedir. İnsanın doğaya karşı davranışlarını sorgulayan etik öğretiler, “insan merkezli çevre etiği” ve “ekoloji merkezli çevre etiği” olarak ayrılabilir.   İnsan merkezli çevre etiği,… Okumaya devam et Çevre Etiği ve Çevre Hakkı Nedir?

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış