İdare Mahkemesinde Dava Dilekçesi Nasıl Yazılmalı?

 

Kanun koyucu, idari davalardaki dava dilekçesi için belli bir format öngörmemiştir. Fakat dilekçede bulunması gereken hususlar vardır. Bu hususlar İYUK m.3’de belirtilmiştir.

 

İdare Mahkemelerinde açacağınız davalarda dava dilekçesi ile ilgili önemli hususlar şunlardır:

 

Davanın açılması için verilen ilk dilekçede, belli bir idare mahkemesi, vergi mahkemesi (birden fazla vergi ve idare mahkemesi olan yerlerde) ya da Danıştay dairesi belirtilemez. Mahkeme bunu kendisi belirler ve belirledikten sonra yapılan bütün yazışmalarda bunlar belirtilmek zorundadır.

 

Her dava açıldığı anda bir “esas numarası” na sahip olur. Bundan sonraki bütün yazışmalarda bu numara belirtilmelidir.

 

Bir idari davanın, avukat olmayan vekil tarafından takip edilmesi mümkün değildir. Avukat olmayan, vekil olamaz. Bu bağlamda fiil ehliyetine sahip olan kişi, idari davayı ya bizzat kendisi açar ya da bir avukata açtırır.

 

Avukat aracılığıyla yürütülen idari davalarda, davayla ilgili bütün tebligatlar avukata gitmek zorundadır. Aksi hukuka aykırıdır.

 

Fiil ehliyeti olmayanlar ise, idari davayı kanuni temsilcileri aracılığıyla açarlar.

 

– Davacı bir tüzel kişi ise, kanuni temsilci davayı takip eder.

 

– İdari Yargı’da davalı her zaman bir tüzel kişidir ya da tüzel kişiliği kullanma yetkisi olandır. Tüzel kişiliği kullanma yetkisine sahip olan, Başbakanlık, Bakanlık ve Vali’dir.

 

– Davalı vekili dava dilekçesinde yazılmaz. Ancak davalı idare, dava vekilini savunma dilekçesinde belirtir.

 

– Dava dilekçesi verilmesi sırasında bazı hususlar belli değildir. Örneğin: davanın hangi idare mahkemesinde açılacağı, davanın esas numarası, davalı vekilinin kim olduğu gibi konular ilk dilekçede belli değildir. Davanın açılmasıyla bu hususlar netlik kazanır ve bundan sonra yazılacak olan tüm dilekçelerde bu hususlar belirtilir.

 

– Tam yargı davalarında, zarar görülen miktar davanın konusu kısmında belirtilir. İdari davalarda dilekçenin ıslahı mümkün olmadığından, dilekçe sonradan düzeltilemez ve dilekçe de yazılan miktarın dışında bir miktarın tazminine karar verilemez. Bu durumun tek bir istisnası vardır: “devam eden zarar durumu”. Bu durumda dilekçeye “mahkeme tarafından tespit edilecek tazmini talebidir.” yazılır.

 

– Vergi davalarında: verginin cinsi, verginin yılı, vergi mükellef numarası, varsa vergi dairesinin adı yazılmak zorundadır.

 

– Dilekçenin “Açıklamalar” başlığı altında, mahkeme dava konusu işlemle ilgili olarak kronolojik bir sıralamayla yorum yapılmadan bilgilendirilir. Bu yapılırken numaralandırma tercih edilir.

 

– “Hukuku Aykırılık Gerekçelerimiz” başlığı altında, idari işlemin hukuka aykırılık nedenleri genel olarak belirtileceği gibi, başlıklar halinde de belirtilebilir. (1-Yetki Bakımından, 2-Sebep Bakımından …)

 

– “Sonuç ve İstem” başlığı altında, mahkemeden istenen talepler belirtilir. (Örn: İptal, Yürütmeyi Durdurma, Duruşma, Keşif, Bilirkişi, Mahkeme giderlerinin davalı idare tarafından ödenmesi …)

 

– Dilekçenin, davalı sayısından bir fazla olması gerekir.