Saint Simon Kimdir? Kısaca Saint Simon ve Fikirleri

Fransız düşünürdür. Tam adı Claude Henri de Saint Simon’dur.

 

Klasik Sosyoloji tarihinin önemli isimleri arasında sayılır. Sosyolojinin, sosyalizmin, modern sanayi toplumu kavramlarının hep onun düşüncelerinden etkilendiği iddia edilmektedir.

 

Ayrıca bu düşünür, bilime ve ilerlemeye yaptığı vurgular nedeniyle pozitivizmin de habercisi sayılır. 

 

Örneğin ünlü sosyolog Durkheim, Saint Simon’u 19. yüzyıl düşüncesinin tohumlarını atan isim olarak nitelendirmiştir. Durkheim’in bu iddiasında pek de haksız olmadığını söylemeliyiz.

 

Çünkü Saint Simon,

 

  • Toplumsal incelemenin, doğa bilimleriyle benzer temeller üzerinde inşa edilmesi gerektiğini savunarak Aguste Comte‘u,

 

  • Sanayileşme kavramını ortaya atarak, toplumsal gelişme ve toplumsal farklılaşma gibi konularda yazılar yazarak yine Aguste Comte’u ve Herbert Spencer‘ı

 

  • Tarihte sınıfların rolleri hakkında yazarak ve refahın yaratılmasında emekçiler ile onları sömürenler üzerine düşüncelerini ifade ederek sınıf mücadelesi konusunda Karl Marx’ın çalışmalarını geniş ölçüde etkilemiştir.

 

Komünist ve Sosyalist düşüncenin adı sıklıkla Marx’la birlikte anılan bir diğer önemli ismi Engels ise Saint Simon’u sosyalizmin temel kişisi olarak ilan etmiştir. Engels’e göre daha sonra sosyalizm ile ilgili ortaya konulan tüm düşünceleri Saint Simon’un çalışmalarında bulmak mümkündür.

 

Bu önemi nedeniyle Sosyalist düşünürler arasında sayılan Saint Simon’un temsil ettiği sosyalizm anlayışı “etikçi sosyalizm” ya da “ütopyacı sosyalizm” olarak da anılmaktadır.

 

Gençliğinden itibaren aydınlanmacı fikirlerin etkisiyle yetişen Saint Simon, mevcut dinsel ve siyasal kurumların modasının geçtiğini savunmuştur.

 

Simon’a göre monarşi, aristokrasi ve kilise artık sadece kendi çıkarları için mücadele etmektedir ve gelecek için gereksizdir.

 

Gelecekteki toplumların bilime ve sanayiye dayanacağını öngören Saint Simon, “sanayi toplumu” kavramını da ilk kez kullanan ve analiz eden düşünür olmuştur. Simon’a göre bir toplumu besleyen ve ayakta tutan kesim, üretici kesimdir. Bu insanların kaybı, herhangi bir din adamının, saray efradının ya da askerin kaybından çok daha önemlidir. Bu görüşüne paralel şekilde Saint Simon, yöneticilerin de üreticiler olması gerektiğini savunur.

 

Ona göre yönetimde mühendisler, mimarlar, teknisyenler gibi uzmanlar yer almalıdır. Bu bağlamda Sain Simon, bir anlamda teknokratik yönetim biçiminin erken savunucuları arasındadır. 

 

Sonuç olarak Saint Simon’un bu fikirleri, onun birçok düşünür tarafından sosyoloji biliminin öncüsü sayılmasını sağlamıştır.

 

Örneğin ünlü yazar Cemil Meriç, Saint Simon ile ilgili olarak yazmış olduğu kitabına “Saint-Simon İlk Sosyolog, İlk Sosyalist” ismini vermiştir.

 

Meriç, içinde bulunduğumuz çağın Saint Simon’la başladığını savunur.

 

Ona göre Simon, yaptığı çalışmalarla “…istikbalin haritasını çizer”. Hem sanayi toplumun ideoloğudur hem de ortaya koyduğu düşüncelerle Comte, Durkheim, Marx gibi sosyolojinin kurucu babalarının hocasıdır.

Görüş ve Önerileriniz İçin