Çevre Hukukunun Temel İlkeleri Nelerdir?

  Çevre Hukukunun Temel İlkeleri şunlardır: Önleme İlkesi, Kirleten Öder İlkesi, Katılım İlkesi, İşbirliği ve Eşgüdüm İlkesi. ÖNLEME İLKESİ   Korumak tedavi etmekten iyidir şeklinde özetlenebilecek düşünceye dayanan bu ilke, çevre üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilecek faaliyetlerin olabilecek en erken aşamada engellenmesini amaçlamaktadır.   Koruyucu hekim mantığına dayanan bu ilke uyarınca ilgili makamlar, henüz çevresel sorunlar … Daha Fazla Oku

Osmanlı Neden Geriledi?

Yeniçağların yarattığı gümüş enflasyonu, denizaşırı ticaret gemicilik ve ateşli silahlar teknolojisindeki gelişmeler, Osmanlı toplumsal siyasal düzenini sarsan olaylardı.   Ayrıca ülkede tımar sisteminin bozulması, Balkanlar ve Anadolu’daki karışıklarda bu kötü gidişe yeni boyutlar ekliyordu. Klasik Osmanlı düzeninin bozulmasının ilk somut örneği 7 Ekim 1571’deki İnebahtı mağlubiyetidir.   Bu mağlubiyet Osmanlı Devleti Akdeniz yani Mısır, Kuzey … Daha Fazla Oku

Osmanlı Şeriat Devleti midir?

Osmanlı Devleti için “Laik bir devlettir.” ya da ya da “ Bir şeriat devletidir.” gibi kesin yargılarda bulunmak oldukça zordur.   Ancak 17. ve 18. yüzyıllarla birlikte dini baskının arttığını ve Osmanlı devletinin yaşadığı hezimetlerden kurtulmak amacıyla İslam dinini bir devlet ideolojisi haline getirmeye çabaladığını söylemek mümkündür.  Osmanlı Devleti’nin bir şeriat devleti olup olmadığı yani … Daha Fazla Oku

Divan-ı Hümayun Nedir? Genel Özellikleriyle Divan-ı Hümayun

Divan-ı Hümayun Nedir? Divan-ı Hümayun, Osmanlı Devletinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yerdir. Devlet işlerinde birinci derecede sorumlu olan bir organ olan Divan-ı Hümayun’u günümüzdeki “Bakanlar Kurulu” na benzetilebiliriz.   Divan-ı Hümayun ilk hangi padişah zamanında kuruldu? Divan-ı Hümayun, 2. Osmanlı Padişahı Orhan Bey zamanında kurulmuştur.   Divan-ı Hümayun kim tarafından kaldırıldı? Divan-ı Hümayun II. … Daha Fazla Oku

Mahalli İdare Birlikleri Hakkında Genel Bilgi

Birlikler, yerel yönetimlerin kendilerine kanunlarla verilen mecburi veya isteğe bağlı görevlerin bir veya birkaçını ortaklaşa yürütmek amacıyla, kurdukları ortak idarelerdir. Yerel yönetim birlikleri, yasayla veya yasanın verdiği yetkiye dayanarak, Bakanlar Kurulu’nun izniyle kurulan tüzel kişiliğe haiz kamu kurumlarıdır. Bu nedenle kamu idaresinin bir parçası olup, yerel nitelikli kuruluşlar olduğundan idari vesayet denetimine de tabidirler.   … Daha Fazla Oku

Belediye Şirketleri’nin Genel Özellikleri Nelerdir?

Kent yönetimleri, bazı kent hizmetlerini, daha etkin yürütmek amacıyla, kamu hukukunun ve kamu bürokrasisinin katı kurallarından ve ağır işleyişinden uzaklaştırmak amacıyla girişimlerini şirketler haline getirerek özel hukuk hükümlerine göre işlemesini sağlamışlardır. 1984 yılından itibaren kurulmaya başlanan Belediye Şirketlerine ilişkin genel özellikler şunlardır:     Belediye şirketleri, özel hukuk tüzel kişisi olmaları nedeniyle Sayıştay tarafından direkt olarak … Daha Fazla Oku

Sosyal Politikanın Uluslararası Araçları Nelerdir?

Bozulan sosyal barışın sağlanmasında, ulusal sendikal hareketlerin uluslararası boyut kazanması ve uluslararası baskıyı artırması, kapitalist anlayışa karşıt düşünce hareketlerinin güç kazanması, siyasal barışın sosyal adaletle desteklenmediği sürece kalıcı olamayacağı düşüncesinin öne çıkması ve uluslararası rekabetin eşitlenmesi düşüncesi, uluslararası sosyal politika araçlarının doğumunu ve gelişimini hazırlayan temel nedenlerdir.   Asıl gelişmelerin 1. Dünya Savaşı sonrasında yaşandığı … Daha Fazla Oku

Sosyal Politikanın Ulusal Araçları Nelerdir?

  Kamu Müdahalesi Araçları   Kamu müdahalesi, devlet gücü ile ekonomik ve/veya sosyal bir gelişmenin ortaya çıkardığı sorunların giderilmesi demektir. Kamu müdahalesi, sanayi kapitalizminin neden olduğu, bozulan işçi işveren ilişkilerinin devlet eli ile düzenlenmesine yönelik yasal düzenlemeleri, kamunun kurduğu kurumları ve yaptığı politikaları kapsamıştır. Ancak zaman içerisinde kamu müdahalesi araçlarında önemli ölçüde değişim yaşanmıştır. Devlet … Daha Fazla Oku

Sosyal Politika Nedir? Sosyal Politika Kavramı ve Özellikleri

Sosyal politika en genel anlamıyla, kamu yararı gözetilerek devlet eliyle yürütülmesi gereken sağlık, eğitim, savunma, bayındırlık ve işgücü piyasası gibi politikaların tümünü ifade eder.   Kamu yararı gözetilerek bu alanlara yapılan devlet müdahaleleri sosyal politikanın çalışma alanını oluşturur.   Sosyal politika, bu özelliği dolayısıyla kamuya ait politikalardır ve devlet eliyle yürütülür. Ancak sosyal politikaların oluşturulması … Daha Fazla Oku

Sosyal Politika Nedir? Kişi ve Konu Bakımından Neyi Kapsar?

Politika, “belirli bir amaca yönelik önlemler bütününü” anlamını taşımaktadır.   Sosyal politika ise devletin belirlenen toplumsal amaç ve hedeflere ulaşmak için aldığı kararlar ve yürüttüğü uygulamalar bütünü anlamı taşımaktadır.   Sosyal politika literatüründe, sosyal politikanın bir bilim dalı olarak ortaya çıkış sürecine ve sosyal politikanın kapsamındaki farklılığa ilişkin olarak ikili bir tanıma gidildiği görülmektedir: Dar … Daha Fazla Oku