Hizmette Yerellik İlkesi (Subsidiarite) Ne Demektir?

Çağımızda küreselleşme eğilimlerine paralel olarak gelişen ve yoğun bir şekilde yaşanan bütünleşmeler, önceleri ekonomik, askeri, sosyal ve kültürel alanlarda işbirliği biçiminde görülürken bugün artık siyasal alanda da (Avrupa Birliği) somutlaşmaktadır. Avrupa halkları değişime bu şekilde yanıt vermeye çalışırken, kuşkusuz kendi iç dinamiklerini de bu yeni örgütlenme içine katmaya çalışmaktadır. Bu sürecin sonucu olarak yeni bir… Okumaya devam et Hizmette Yerellik İlkesi (Subsidiarite) Ne Demektir?

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış

Emmanuel Joseph Sieyès’in Siyasal Düşüncesi

     Etats Generaux’u toplantıya çağıran kral, krallığın bütün eğitimli kişilerinden bu toplantıya ilişkin görüşlerini ve bilgilerini sunmalarını isteyen bir kararname çıkarmıştı. Bu dönemde düşünceleriyle en fazla dikkat çeken isim ise, “Üçüncü Tabaka Nedir?” adlı risalesiyle bir din adamı olan Emanuel Sieyes’tir.  Sieyes’e göre, soyluların dışındaki insanlardan oluşan üçüncü tabaka, topluma yararlı tüm işleri yerine getirdiği… Okumaya devam et Emmanuel Joseph Sieyès’in Siyasal Düşüncesi

Jean Jacques Rousseau’nun Siyaset Felsefesi ve Düşünceleri

Rousseau, tüm çağdaşlarını aşarak modern çağların temel siyasal öznesi olan halkı, egemenliğin asıl sahibi olarak tanımlamıştır.   Bu yaklaşımıyla Rousseau, Fransız Devrimini en fazla etkileyen düşünür olarak kabul edilir.  Döneminin diğer düşünürleri gibi Rousseau’nun da hareket noktası doğa durumu hipotezidir. Rousseau kendi doğa durumunda insanlar arasında tam bir eşitlik varsayar ve bu nedenle eşitsizlik kaynaklarından özel… Okumaya devam et Jean Jacques Rousseau’nun Siyaset Felsefesi ve Düşünceleri

Montesquieu’nun Siyaset Felsefesi ve Sosyolojisi

Montesquieu, kurgusal bir durumdan yola çıkmak yerine, olguları anlamayı ve aralarında nedensellik bağı kurarak bu olguları açıklamayı amaçlar. Ona göre olgusal düzeydeki çeşitlilik, az sayıdaki tipler içinde örgütlenebilir, yani bunlar temel ilkeler ve bilimsel yasalar içine yerleştirilebilir.   Kendisinden önce hukuk ve siyasetin kurallarının değişmez olduğu, tanrıdan kaynaklandığı ve bu nedenle zamana ve mekana göre… Okumaya devam et Montesquieu’nun Siyaset Felsefesi ve Sosyolojisi

Thomas Hobbes ve John Locke’un Siyasal Düşüncelerinin Karşılaştırması

Bu yazıda siyasal düşünceler tarihinin iki önemli siması Thomas Hobbes ve John Locke’un fikirleri karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Hobbes’la aynı siyasal dil dağarcığını kullanan Locke, Hobbes gibi doğa durumu varsayımından hareket ederek, devletin neden gerekli olduğu sorusuna yanıt arar.   Fakat Hobbes’la arasında önemli bir fark vardır: Hobbes, mutlak siyasal iktidarı doğa durumundaki belirsizliklere ve… Okumaya devam et Thomas Hobbes ve John Locke’un Siyasal Düşüncelerinin Karşılaştırması

John Locke’un Siyaset Felsefesi ve Düşünceleri

Ortaya attığı fikirlerle Liberalizm ’in kurucusu sayılan Locke, tıpkı Thomas Hobbes gibi İngiliz İç Savaşı’na tanık olmuş fakat bu tecrübesinden farklı sonuçlar çıkarmıştır.   Locke’da tıpkı Hobbes gibi, siyaset felsefesini farazi bir doğa durumundan hareketle kurgular.   Ama önemli bir farkla: Locke’un doğa durumu Hobbes’un doğa durumunun aksine bir barış durumuna karşılık gelir ve daha… Okumaya devam et John Locke’un Siyaset Felsefesi ve Düşünceleri

Thomas Hobbes’un Siyaset Felsefesi ve Düşünceleri

Dönemindeki bilimsel gelişmelerden, özellikle de Galileo’nun yeni biliminden etkilenen Thomas Hobbes, bu bilim anlayışını siyasal teoriye uygulamıştır.   Yeni bilim anlayışı karmaşık yapı ve eylemlerin bunları meydana getiren daha küçük parçalara ayrılarak, açıklanabilmesi olarak özetlenebilir.   Bu bağlamda Hobbes, karmaşık bir bütün olan siyasal toplumu anlamak için, toplumun parçalarını oluşturan insandan ve onun doğasından hareket… Okumaya devam et Thomas Hobbes’un Siyaset Felsefesi ve Düşünceleri

Siyasal Düşünceler Tarihi: Jean Bodin ve Egemenlik Anlayışı

Bodin, teorisini oluştururken Machiavelli’den farklı olarak ahlaki ve hukuksal kaygılardan hareket etmiştir. Bu anlamda Machiavelli eleştirisi, Bodin’in teorisini oluştururken yararlandığı en önemli kaynakların başında gelir.    Bodin bu eleştiri aracılığıyla aslında Machiavelli’nin devlet kuramına ilişkin söylediklerini bir adım daha ileri götürecek ve kendisinden sonra gelenlere yeni bir versiyonunu bırakacaktır. Diğer taraftan Bodin’de tıpkı diğer düşünürler… Okumaya devam et Siyasal Düşünceler Tarihi: Jean Bodin ve Egemenlik Anlayışı

Makyavelizm Nedir? Anlamı ve Niccolò Machiavelli’nin Siyaset Felsefesi

Machiavelli, Makyavelizm olarak bilinen siyaset felsefesiyle ve kaleme aldığı “Prens“ adlı eseriyle günümüzde dahi ilgi odağı olmaya devam eden bir düşünürdür.   Peki Makyavelizm ne demek?   Türk Dil Kurumu Sözlüğü Makyavelizmi; politikada, amaca ulaşmak için ahlaka aykırı da olsa her türlü aracı hoş gören anlayış olarak tanımlamıştır. Bu anlamda Makyavelizmi, “amaçlar araçları meşru kılar”… Okumaya devam et Makyavelizm Nedir? Anlamı ve Niccolò Machiavelli’nin Siyaset Felsefesi

Kapitalizm Nasıl Ortaya Çıktı?

  Kapitalizmin Ortaya Çıkışı   Kapitalizmin ortaya çıkışı konusu, başka sorunlarla özellikle iktisadi gelişmeyle ilgili olması nedeniyle büyük önem taşır. Eğer iktisadi gelişimin 18.yüzyılda başladığı kapitalizmin de 19.yüzyıl da sahneye çıktığı kabul edilirse kapitalizmi doğuran olgunun iktisadi gelişme olduğu sonucuna varılır.   Bu alanda süren anlaşmazlıkları gözlemek için kapitalizmin ortaya çıkış tarihi konusundaki çeşitli düşüncelere… Okumaya devam et Kapitalizm Nasıl Ortaya Çıktı?

Yayım tarihi
Dünya Tarihi olarak sınıflandırılmış