Küreselleşme Sürecinin Tarihsel Gelişimi

Küreselleşme sürecinin tarihsel gelişimi üzerine odaklanan Roland Robertson’a göre küreselleşme süreci, 15. yüzyılda başlamıştır. Yine Robertson’a göre küreselleşmenin tarihsel olarak gelişim süreci beş aşamaya ayrılır. Bunlar;

 

Oluşum aşaması (1400-1750): Bu aşamada; yeni ulusal topluluklar doğmuş, modern anlamda coğrafya ve takvim ortaya çıkmış, bireycilik ve hümanizmin önem kazanmıştır.

 

Başlangıç Aşaması (1750-1802): Bu aşamada; uluslararası ilişkiler formalleşmeye başlamış, yurttaş ve insanlık kavramları belirginleşmiştir.

 

Kalkış aşaması (1870- 1920): Bu aşamada; Ulus devlet kavramı iyice yerleşmiş, küresel iletişim hızlanmış, olimpiyat oyunları ve Nobel ödülleri gibi uluslararası küresel organizasyonlar başlamıştır.

 

Hegemonya Mücadele Aşaması (1920-1960): Bu aşamada, küresel düzeyde savaşlar ve çatışmalar yaşanmıştır.

 

Belirsizlik Aşaması (1960-1990): Bu aşamada; Küresel kuruluşların sayıları artmış, kitle iletişim sistemleri küresel düzeyde yaygınlaşmış, dünya vatandaşlığı, insan hakları gibi kavramların yanı sıra etnik, ırka ve toplumsal cinsiyete dayalı yapıların gelişmiştir.

 

Roland Robertson’ın küreselleşmenin tarihsel gelişimi üzerine yaptığı bu açıklamalar, Avrupa dışı toplumların bu sürece etkilerine yer vermemesinden ötürü, Avrupamerkezci olmakla eleştirilmiştir.