Kamu Diplomasisi Nedir?

 

Kamu Diplomasisi, bir devletin, her alandaki ulusal çıkarlarını uluslararası arenada ileri götürmek amacıyla, yabancı ülkelerin halkları nezdinde yürüttüğü faaliyetlerdir. Yani bu diplomasi türünde amaç, Yabancı ülke halklarının ilgisini ve hayranlığını uyandırmak, takdirini kazanmaktır.

 

İlk olarak ABD’de 1960’larda ortaya atılmış olan “Public Diplomacy” terimi, Türkçede Kamu Diplomasisi olarak yerleşmiştir.

 

Diplomasi kelimesi, devletler arasında devlet adamları ve diplomatlar aracılığıyla yürütülen temaslar anlamına gelirken, Kamu Diplomasisi kavramı, devletin, ağırlıklı olarak sivilleri, sivil kurumları kullanarak gerçekleştirdiği bir faaliyeti tanımlamak için kullanılır.

 

Devletler, yabancı ülkeler kamuoylarını etkilemek için propaganda, psikolojik savaş ve halkla ilişkiler yöntemlerine eskiden beri başvurmuşlardır. Ancak, iletişim devriminin sonucu olarak insanların daha fazla bilgiye ulaşabilir olması ve bilinçli hale gelmesi daha farklı yöntemlere başvurulması zorunluluğunu getirmiştir.

 

Kamu Diplomasisi kavramı da işte bu zorunluluğa bir cevap verebilmek amacıyla geliştirilmiş bir kavramdır.

 

Kamu Diplomasisi yoluyla ulaşılması istenen hedefler, devletler tarafından belirlenir. Ancak iş uygulama aşamasına geldiğinde, gerek yöntemlerin belirlenmesi gerekse uygulamanın fiilen yürütülmesi aşamalarında devlet dışı aktörlerin yaşamsal bir role sahiptir. Bireyler, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları, sanat-kültür çevreleri ve benzer sivil aktörler, Kamu Diplomasisine samimiyet ve inandırıcılık kazandırmak açısından önemli bir role sahiptir.

 

Kamu Diplomasisinde inandırıcı söylemler ve eylemler de bulunulması da şarttır.

 

Bu ise hedef kitlenin çok iyi tanınmasını, hassasiyetlerinin çok iyi bilinmesini ve buna göre her birine ayrı bir program düzenlenmesini zorunlu kılar. Bu şartları sağlamayan bir devletin başarılı ve etkin bir Kamu Diplomasisi yürütebilme imkânı neredeyse yoktur.