Siyaset, Siyaset Bilimi ve Siyaset Sosyolojisi Nedir? Aralarındaki Farklar Nelerdir?

 

Siyaset

 

Siyaset esasen Arapça kökenli bir sözcük olup “at eğitimi” anlamına gelmektedir. Yunanca kökenli “politika” ise “polis” yani kent devleti anlamından türetilen ve devlete ait işler anlamına gelen bir sözcüktür. Siyaset ve politikanın bugünkü anlamı ise kısaca ülke, devlet ve insan yönetimi olarak ifade edilebilir.

 

Siyaset Bilimi

 

Siyaset Bilimini farklı türden siyasal sistemlerde iktidarı ve iktidarın dağılımını inceleyen bir akademik disiplin olarak tanımlayabiliriz. Daha kapsayıcı olan bir başka tanıma göre ise siyaset bilimi, “siyasal otorite ile ilgili kurumların ve bu kurumların oluşmasında ve işlemesinde rol oynayan davranışların bilimi” olarak tanımlanabilir.

Siyaset Sosyolojisi

 

Siyaset sosyolojisi ise siyaset biliminden farklı olarak toplumların içindeki ya da aralarındaki güç dağılımlarının toplumsal neden ve sonuçları ile gücün yani iktidarın tahsis edilişinde değişimlere yol açan toplumsal ve siyasal değişimlerle ilgilenen bir sosyoloji dalı olarak tanımlanmaktadır.

 

Başka bir ifade ile siyaset sosyolojisi, “siyasal otoritenin kurumsal bir biçimde düzenlenmesini, siyasal otoritenin işlevlerini ve siyasal düzenin sosyal gelişmeler sonucu dönüşümünü” inceleyen sosyoloji alt dalıdır.

 

Siyaset bilimi daha çok yönetim aygıtları, kamu yönetimi mekanizmaları ile seçimler, kamuoyu, baskı grupları ve siyasal davranışla ilgilenirken, siyaset sosyolojisi ise siyasal olguların sosyolojik analizi ve daha çok siyaset, toplumsal yapılar, ideolojiler ve kültür arasındaki karşılıklı ilişkilerle ilgilenmektedir.

 

Siyaset sosyolojisi ile siyaset bilimi aynı olguyu, yani siyaset olgusunu farklı biçimlerle ve yöntemlerle ele alırlar. Siyaset sosyolojisi, siyaset olgusunu toplumdaki diğer toplumsal olgular, kurumlar ve süreçler içinde değerlendirirken, siyaset bilimi aynı olguyu diğer olgulardan soyutlayarak ele almaktadır.

 

Kısaca siyaset sosyolojisi, siyaset ile toplum arasındaki ilişkileri, etkileşimleri ele alan bir sosyoloji alt disiplinidir. Bir başka ayrıma göre siyaset bilimi kamu yönetimi ve yönetsel örgütlerin nasıl etkin kılınacağı ile ilgilenirken, siyaset sosyolojisi bürokrasinin baskı ve zorlama öğeleriyle ilgilenir.

Sonuç olarak, kısaca söyleyecek olursak siyaset sosyolojisi genel olarak bireyler ya da toplum ile siyasal kurumlar arasındaki karşılıklı etkileşim ile ilgilenmektedir.

 

Siyaset Sosyolojisi,

Siyasetin toplumsal koşullarını,

Siyasetin toplumda meydana gelen diğer olaylar tarafından nasıl etkilendiğini,

Siyasetin toplumsal olayları nasıl etkilediğini;

Siyasetin diğer toplumsal olgularla ve kurumlarla ilişkisi açısından ele alınmaktadır.

Görüş ve Önerileriniz İçin