Önemli Tarihi Bilgiler: Osmanlı Hakkında 25 Önemli Bilgi

İlk Osmanlı medresesi Orhan Bey tarafından İznik’te açılmıştır. Medreseyi Davud-i Kayseri yönetmiştir.

 

Osman Bey zamanında hiçbir beylik Osmanlı’ya katılmamıştır.

 

Osmanlı tarihinin ilk şeyhülislamı Molla Fenari‘dir. Molla Fenari, Yıldırım Beyazıt, Çelebi Mehmet ve 2. Murat dönemlerinde görev yapmıştır.

 

İlk olarak II. Murat zamanında kurulan Enderun mektebi, Fatih Sultan Mehmet zamanında Topkapı Sarayına taşınmıştır.

 

Osmanlı’da Kardeş Katli, Cülus Bahşişi, Müsadere Sistemi ve Sancak Usulü Fatih Kanunnamesi ile yasallaşmıştır.

 

Şeyhülislam 17. Yüzyıldan itibaren Divan-ı Hümayun üyesi olmuştur.

 

Osmanlı Devleti’nde ilk rasathane 3. Murat zamanında 1578 yılında Takiyüddîn tarafından kurulmuştur.

 

Sabuncuoğlu Şerafettin Fatih Sultan Mehmet zamanında yaşamış önemli bir tıp bilginidir. Kitâbü’l-Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye ve Mücerrebname isimli bir eserleri bulunmaktadır.

 

“Gül Koklayan Fatih” portresi Nakkaş Sinan Bey tarafından yapılmıştır. Nakkaş Sinan Bey, Fatih tarafından İtalya’ya gönderilen ve Osmanlı minyatüründe portre görünümüne geçişi başlatan isimdir.

 

Osmanlı Devleti’nde iki denizin ve iki karanın hükümdarı anlamlarına gelen “Sultan’ül Bahreyn” ve “Hakan’ül Berreyn” unvanlarını taşıyan hükümdar Fatih Sultan Mehmet’tir.

 

Sahn-ı Seman Medresesi Fatih Sultan Mehmet zamanında açılmıştır. İlahiyat ve Hukuk alanında eğitim vermiştir.

 

Kazasker Osmanlı Devleti’nde eğitim ve adalet işlerinden sorumlu kişidir. Kazasker’in doğuştan Müslüman olması gerekir.

 

Yıldırım Beyazıt Karamanoğulları Beyliği ile girdiği Frenk Yazısı çarpışmasında göstermiş olduğu cesaretten dolayı “Yıldırım” unvanını almıştır.

 

Bizans ile Osmanlı arasındaki Maltepe Savaşı (Palekanon) 1329 yılında Orhan Bey zamanında gerçekleşmiştir.

 

Ünlü Seyyah İbn-i Batuta tarafından “Türkmen hükümdarlarının en ulusu” olarak nitelendirilen Osmanlı hükümdarı Orhan Bey’dir.

 

İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt’tır.

 

Sırpsındığı Savaşı 1364 yılında 1. Murat zamanında Osmanlı Devleti ile Haçlılar arasında yaşanmıştır.

 

Edirne Sırpsındığı Savaşı’nın kazanılmasının ardından 1365 yılında Osmanlı başkenti ilan edilmiştir.

 

Niğbolu Savaşı Osmanlı ile Haçlılar arasında yaşanmıştır. Osmanlılar savaşı kazanarak Bulgar Krallığına son vermiştir. Ayrıca bu savaşın sonucunda Yıldırım Beyazıt’a halife tarafından “Sultan-ı İklimi Rum” yani Anadolu’nun Sultanı unvanı verilmiştir.

 

Fetret Devri sırasında birbirleriyle çarpışan Şehzadelerin isimleri şunlardır: Musa, Süleyman, Mehmet ve İsa Çelebi.

 

Bursa Ulu Camii ve Şifahanesi Mimar Ali Neccar tarafından 1402 yılında açılmıştır. Dönemin Padişahı Yıldırım Beyazıt’tır.

 

Osmanlı Devleti’nin dinsel nitelikli ilk toplumsal ayaklanması Çelebi Mehmet döneminde yaşanan Şeyh Bedrettin İsyanı’dır.

 

Edirne-Segedin Antlaşmasının ardından tahtını oğlu 2. Mehmet’e bırakan 2. Murat, 1444 yılında Haçlılarla yapılacak olan Varna Savaşı için tekrar tahta geçmiştir.

 

Osmanlı Devleti’ne katılan ilk beylik, Karesioğulları Beyliği’dir. Denizci bir beylik olan Karesioğulları Beyliği Orhan Bey zamanında Osmanlı’ya katılmıştır.

 

Germiyanoğullarının toprakları çeyiz yoluyla; Hamitoğullarının topraklar ise para karşılığında 1. Murat döneminde Osmanlı’ya katılmıştır.