İlk Çağ Uygarlıklarının Bilim ve Teknolojiye Katkıları

Mezopotamya medeniyetlerinin bilimsel ve felsefi birikime olan ilk katkıları, aritmetik ve geometrik alanlardadır. Bu medeniyetler, çarpım tablosunu kullanmak, dört işlem yapmak, kare ve karekök almak gibi aritmetik işlemleri buldular. Ayrıca alan ölçümleri ve su kanalları açmak için geometriden yararlandılar ve bu süreçte, dairenin alanı ve silindirin hacmini bulmada “pi” sayısı için 3,125 değerini belirlediler ve çemberi 360 dereceye böldüler.

 

Mezopotamya medeniyetlerinin bilimsel birikime olan bir diğer katkısı Astronomi alanındadır. Matematiksel temeller üzerine oturttukları Astronomi sayesinde, Ay ve Güneş tutulmalarının zamanlarını hesaplanmışlar; bir saati 60 dakikaya, bir dakikayı ise 60 saniyeye bölmüşlerdir. Ayrıca haftayı 7 gün olarak kabul edenler de yine Mezopotamya medeniyetleridir.

 

Bilimsel birikime katkı sunan bir diğer ilk çağ medeniyeti Mısırlılar’dır. Mısırlılar astronomi, matematik ve tıp alanında ilerlemiş bir medeniyettir. Güneş takvimini kullanan Mısırlılar yılı 365 gün olarak hesaplamış ve günümüzde kullanılan takvimin temellerini atmışlardır. Ayrıca bir günü 24 saate bölen de yine Mısırlılardır.

 

Mısırlılar, geometride de ileri bir medeniyettir. Örneğin hacim ve alan ölçmeyi çok iyi bilmelerinden dolayı mimarlıkta oldukça yüksek bir seviyeyi tutturmuşlardır. Piramitler gibi oldukça görkemli yapıları sağlam bir biçimde yapmaları, geometri ve mimari alanında geldikleri seviyenin en çarpıcı örneğidir.

 

Yine Çin Medeniyeti de bilimsel birikime katkı sağlamış önemli bir medeniyettir. Barut, kâğıt ve matbaayı icat eden Çinliler, Galileo’dan önce güneş lekeleri konusunda bilgi vermişlerdir. Çinliler sağlık alanında da gelişmiş ve bilimsel birikime katkı sağlayarak günümüzü etkilemiş bir medeniyettir. Örneğin Çin tıbbının geleneksel tedavi yöntemleri olan masaj ve akupunktur günümüz modern dünyasında hala kullanılmaktadır.

 

Bilimsel birikime katkı sunan ilk çağ medeniyetlerinden bir diğeri ise Hint medeniyetidir. Hint medeniyetinde yetişen matematikçiler sıfırı ilk defa kullanan matematikçilerdir. Hitli matematikçiler sıfırı sayı olarak kabul etmemekle birlikte, sayı sisteminde ortaya çıkardıkları bu erken tarihli gelişme ile aritmetiğin gelişim hızını etkilemiştir.

 

Bilimsel birikime katkı sunan medeniyetlerden bahsederken hiç kuşkusuz dışarıda bırakamayacağımız bir diğer medeniyet Eski Yunan medeniyetidir.

 

Eski Yunan medeniyeti doğa bilimlerinde büyük bir gelişme göstermiş, bilimsel birikime katkı sağlayan çok önemli isimler yetiştirmiştir. Örneğin ünlü Yunan filozof Aristoteles, bitkilere ve hayvanlara ilişkin bilimsel bilgileri derlemek suretiyle botanik ve zooloji bilimlerinin temellerini atmıştır.

 

Bir diğer önemli isim ise mitolojik düşünceden, akılcı düşünceye geçişin simgesi olarak gösterilen Thales (Tales)’dir.

 

Thales matematik, astronomi ve doğa felsefesiyle uğraşmış ve ilk Yunan matematikçisi sayılmıştır. Thales’in matematik alanına en önemli katkısı, kendi gölgesiyle kendi boyunun eşit olduğu anda piramidin gölgesini ölçerek piramidin yüksekliğini bulmasıdır. Ayrıca Geometriye “ispat” kavramını getiren de yine Thales’dir. Yine varlıkları ve varlıklar arasındaki ilişkileri sayılarla ve sayılara karşılık gelen çizgilerle açıklayan Pythagoras (Pisagor)’da oldukça önemli bir isimdir. Geometrik teoremiyle tanınır.

 

Son olarak Roma medeniyeti de bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yoğunlukta olduğu bir medeniyet olarak öne çıkmaktadır. Bu medeniyet içerisinde; şehircilik, hukuk, devlet yönetimi ve askerlik alanında ortaya konan gelişmeler, bugünkü bir çok gelişmenin öncülü olarak örnek alınmaktadır.

Görüş ve Önerileriniz İçin