Osmanlı Tarihi

Osmanlı Tarihi hakkında kısa bilgiler.

Osmanlı Neden Yıkıldı? Maddeler Halinde Osmanlı Devletinin Gerileme ve Yıkılma Nedenleri

Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü kolay olmamış, Osmanlı Devletinin gerilemesi ve yıkılışı birçok iç ve dış nedenin bir araya gelmesiyle uzun bir sürecin sonunda gerçekleşmiştir.   17....

Kısaca II. Abdülhamit Dönemi ve Islahatları

Osmanlı Devletinde II. Abdülhamit dönemi, 31 Ağustos 1876’da başlar ve Abdülhamit'in 33 senelik saltanatının ardından tahttan indirildiği 27 Nisan 1909'da biter.  Meşruiyet rejimine geçmekte direnen...

Doğu Sorunu Nedir? Kısaca Şark Meselesi

Doğu Sorunu en basit ifadesiyle Osmanlı Devleti’nin paylaşılması sorunudur. Şark meselesi olarak da bilinir.   Bu sorun, 19. Yüzyılın başlarından itibaren Avrupa diplomasinin en önemli gündem...

Misak-ı Milli Nedir? Kısaca Misak-ı Milli Kararları

Misak-ı Milli Kararları, 28 Ocak 1920’de kabul edilmiştir. Misak-ı Milli Kararları, Atatürk’ün liderliğinde toplanan Erzurum ve Sivas Kongrelerinde vatanın kurtuluşu için saptanan ilkelerin, Osmanlı...

Önemli Tarihi Bilgiler: Osmanlı Hakkında 25 Önemli Bilgi

- İlk Osmanlı medresesi Orhan Bey tarafından İznik'te açılmıştır. Medreseyi Davud-i Kayseri yönetmiştir.   - Osman Bey zamanında hiçbir beylik Osmanlı’ya katılmamıştır.   - Osmanlı tarihinin ilk şeyhülislamı...

Osmanlıcılık Nedir?

Osmanlıcılık, yeni Osmanlıların Fransız Devrimi sonrası milliyetçilik akımından etkilenen Balkanlar'daki Osmanlı unsurlarını bir arada tutmak ve bu sayede devletin toprak kayıplarının önüne geçmek için...

Trablusgarp Savaşı’nın Kısaca Nedenleri ve Sonuçları

Trablusgarp Savaşı'nın Nedenleri   Siyasal birliğini 19. yüzyılın sonlarına doğru kurmuş olan İtalya, Kuzey Afrika’daki Osmanlı eyaleti olan Trablusgarp’ı (bugünkü Libya) kendi ekonomik çıkarları için sömürge...

Sevr Antlaşması Kısaca Nedir? Maddeleri ve Genel Özellikleri

  Sevr Antlaşmasının Genel Özellikleri   Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti, önce Mondros Ateşkes Antlşmasını sonra da Sevr Barış Antlaşmasını imzalamak zorunda kaldı. İtilaf Devletleri,...

Divan-ı Hümayun Nedir? Genel Özellikleriyle Divan-ı Hümayun

Divan-ı Hümayun Nedir? Divan-ı Hümayun, Osmanlı Devletinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yerdir. Devlet işlerinde birinci derecede sorumlu olan bir organ olan Divan-ı Hümayun'u günümüzdeki...

Osmanlı Devletinde Duraklama Dönemi ve Özellikleri

1299’daki kuruluşundan itibaren sürekli olarak gelişen Osmanlı Devleti, özellikle 1453’te İstanbul’un fethinden sonra bir imparatorluk halini almış ve Avrupa siyasetinin belirleyici aktörlerinden biri haline...